Plán práce 2012/2013

Organizace školy:

Ředitel školy : Mgr. Jana DVOŘÁKOVÁ

Třídní učitelé:

I.stupeň :

Mgr. JanA JANDOVÁ I. třída (1.a 3. ročník)

Mgr. Dagmar ČEPEROVÁ II. třída ( 2.ročník)

Mgr. Martina BOREŠOVÁ III. třída (4.a 5. ročník)

II. stupeň:

Mgr. Radovan STANĚK VI. třída

Mgr. Ivana KOHOUTKOVÁ VII. třída

Mgr. Andrea HERMANOVÁ VIII. třída

Mgr. Olga DOLEŽALOVÁ IX. třída

Bez třídnictví:    Mgr. Kateřina Stehlíková

                          Žaneta Valendová

Vychovatelka šk.družiny: Mgr. Jana Čeperová

Výchovná poradkyně: Mgr. Olga DOLEŽALOVÁ

Protidrogová preventistka: Mgr. Ivana KOHOUTKOVÁ

Koordinátorka pro činnost dětí s vývojovými poruchami učení: Mgr. Andrea HERMANOVÁ

Asistent pedagoga:    Mgr. Kateřina Stehlíková
Mgr. Jana Čeperová

Vedoucí metod. sdružení: Mgr. Dagmar Čeperová

Vedoucí předmětových komisí:

 1. společenskovědní: Mgr. Radovan STANĚK

 2. přírodovědné : Mgr. Ivana KOHOUTKOVÁ

ICT metodik: Mgr. Marie POKORNÁ

Provozní zaměstnanci:

Školní budova: domovník/ školník Milan Klein

uklízečka: Zlatuše PROCHÁZKOVÁ

Školská rada: Marek Kudláček -předseda (zástupce zřizovatele)

Markéta Vorlová – členka (zástupkyně rodičů)

Mgr. Dagmar Čeperová – členka (zástupkyně školy)

Třídy – počty žáků/dívek podle spádových obcí pro šk. rok 2012/13

Roč: Poč Chl Dív Do Tu MK Pe Ce HK Ky Ry SK
1. 3 3 0 1/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2. 17 11 6 12/5 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 2/0 1/0 0/0 0/0 0/0
3. 8 6 2 2/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 2/0 2/1 0/0 0/0 0/0
4. 11 7 4 5/1 0/0 1/1 1/1 0/0 2/1 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0
5. 10 7 3 7/1 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0
I. st. 49 34 15 27/7 1/1 2/1 1/1 3/1 5/3 5/0 5/1 0/0 0/0 0/0
6. 8 6 2 4/1 0/0 2/1 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7. 12 9 3 4/1 2/0 3/1 0/0 1/0 1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
8. 4 1 3 1/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0
9. 10 5 5 4/1 1/1 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/1 0/0
II. st. 34 21 13 13/3 3/1 7/4 0/0 4/1 2/1 1/1 1/1 0/0 3/1 0/0
Celk 83 55 28 40/10 4/2 9/5 1/1 7/2 7/4 6/1 6/2 0/0 3/1 0/0

Školní družina:

 I. oddělení: chlapců 22 Dívek, 8 Celkem: 30

II. oddělení: chlapců 10 Dívek, 10 Celkem: 20

Celkem: chlapců 32 Dívek, 18 Celkem: 50

Pedagogické rady

Termín: pondělí 27. srpna 2012 v 8,30 hodin

Program:

1. Zahájení, přivítání spolupracovníků řed. školy

2. Kontrola usnesení z minulé pedag. rady řed.školy

3. Organizace školního roku 2012/20123 řed. školy

 • třídnictví, vyučovací předměty
 • termíny prázdnin
 • správcovství kabinetů
 • ustanovení vých. poradkyně, ved. MS a PK, metodičky prevence
 • kompetence a pracovní náplň zaměstnanců
 • organizační řád školy, změna délky přestávek

4. Plán práce a činností školy na šk. rok 2012/2013 řed. školy

5. Pokyny pro práci třídních učitelů:

 • poučení žáků o chování a bezpečnosti dle osnovy(zápis) řed. školy
 • seznámení se školním řádem, klas. řádem, vnitřním řádem školy, chartou proti šikaně, kázeňským řádem
 • vedení třídní dokumentace dle vnitřního předpisu

6. Proškolení a přezkoušení pracovníků z BOZP a PO dle metodického listu řed. školy

7. Evakuační plán, traumatologický plán

8. Proškolení zaměstnanců z poskytnutí první pomoci (úraz el. proudem, otrava ox. uhelnatým, zástava srdce, krvácení) pí Pelajová

9. Povinnosti vyučujících Tv, F, CH, Pp, Tč v oblasti bezpečnosti žáků.

Aspekty bezpečnosti žáků při školních a mimoškolních aktivitách:

 • v hodinách Tv
 • na vycházkách
 • školních výletech
 • kurzech plavání a lyžování, školy v přírodě
 • pohybu na veřejných komunikacích

 

10. Projekt EU peníze školám –příprava 4.monitorovací zprávy,kontrola DŮMů řed. školy

11. Výroční zpráva řed. školy

13. Organizační zajištění zahajovacího dne škol roku 2012/2013 pí uč. J.Jandová

 • přivítání prvňáčků
 • příprava dárků
 • scénář

14. Různé-diskuse-závěry

Zápis provede: paní uč. O. Doležalová
Ověřovatelé: pí. uč. J.Jandová a pí.uč. M.Borešová

 

12. listopadu 2012 (13,30 hodin ve sborovně)

__________________________________________________________

PROGRAM:

1. Zahájení, kontrola usnesení řed. školy

2. Zhodnocení prospěchu a chování žáků za I.čtvrtletí třídní učitelé

3. Příprava žáků na vědomostní soutěže a olympiády vedoucí PK

 • výběr zájemců
 • příprava místních kol

4. Volnočasové aktivity žáků: pí vych. Čeperová J

 • činnost školní družiny
 • činnost kroužků registrovaných při škol. družině vedoucí kroužků

5. Vyhodnocení mimoškolních akcí za 1. čtvrtletí hlav. organizátor

6. Příprava školních akcí na následující období: (viz. Plán práce školy, upřesnění, koncepce, zadání úkolů, určení přesných termínů)

 • Vánoční koncert a jarmark pro veřejnost p.uč. Čeperová D+další
 • Burza oblečení a sportovních potřeb
 • Dětský karneval ( spolupráce s KPDŠ) výbor KPDŠ,
 • IV. školní ples p.uč. Jandová
 • vyhodnocení uskutečněných akcí hl. organizátor

7. Zhodnocení hospitační činnosti řed.školy

8. Plán inventarizace majetku za rok 2012 řed. školy

9. Různé

 

Zápis provede: paní uč. M.Borešová

Ověřovatelé zápisu: paní uč. O.Doležalová, pí uč. A. Hermanová

 

21. leden 2013 (13,30 hod. ve sborovně)

_________________________

1. Zahájení a kontrola usnesení z min.PR řed. školy

2. Vyhodnocení prospěchu a chování žáků za I. pololetí tř. učitelé

 • řešení závažnějších vzdělávacích a výchovných problémů
 • formy pomoci žákům (doučování, spolupráce s rodinou)
 • diagnostika SPU (návrhy na vyšetření, individuální vzdělávací

plán, zásady hodnocení a klasifikace žáků s SPU)

3. Koordinace účasti žáků v okr. kolech naukových soutěží a olympiád ved. PK

4. Vyhodnocení práce školní družiny a kroužků pí vych.Čeperová J. 5. Vyhodnocení školních a pracovních úrazů řed. školy

6. Upřesnění mimoškolních aktivit-termíny, úkoly:

 • 40. dětský karneval-příprava, realizace, pomoc pí Jandová,KPDŠ
 • IV.. školní ples pí uč. Jandová
 • Projektový den -Kompetence pro život všichni
 • Plavání 1.st. vyuč. 1.st

7. Vyhodnocení práce na výstupech projektu EU peníze školám
8. Diskuse, závěry

Zápis provede: pí uč. A. Hermanová

Ověřovatelé zápisu: pí uč. M.Borešová, pí uč. Ž. Valendová

 

15. duben 2013 (13,30 hod. ve sborovně)

_______________________

 

1. Zahájení a kontrola usnesení řed. školy

2. Zhodnocení prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí tř. učitelé

3. Pracovní aktivity žáků (sběr bylin a papíru) řed. školy

4. Vyhodnocení zrealizovaných mimoškolních akcí hlav. organizátoři

5. Příprava školních akcí:

 • Školní výlety , exkurze vyuč.
 • Aktivity poslední týden šk.roku vyuč. 1.stupně

6. Harmonogram soutěží a her v jarním období: .

 • Atletická olympiáda malotřídních škol
  Sportovní soutěže – Mc Donald´s cup,a další
  řed. školy
  Cesta za pohádkou a další akce ŠD p.vych.Čeperová J.

 

7. Vyhodnocení práce na výstupech projektu EU peníze školám

8. Diskuse-závěry

 

Zápis provede: pí.uč. Ž. Valendová

Ověřovatelé zápisu: pí uč. A. Hermanová, pí uč.I. Kohoutková

 

24. červen 2013 (13,30-závěrečná pedagogická rada)

___________________

 

1. Zahájení a kontrola usnesení řed. školy

2. Zhodnocení chování a prospěchu žáků za II. pololetí tř. učitelé

3. Zhodnocení práce školní družiny pí vych.Čeperová J.

4. Vyhodnocení mimoškolních aktivit žáků (kroužků) vedoucí kroužků

5. Organizační záležitosti: řed. školy

 • pokyny k vyplnění a uzavření tř.dokumentace
 • pokyny k archivaci

6. Výsledky přijímacího řízení na střední školy pí uč. .Doležalová

7. Rámcové zhodnocení celoroční práce školy řed. školy

8. Náměty pro činnost v následujícím školním roce všichni vyuč.

9. Vyhodnocení úrazů (pracovních, žákovských)

10. Diskuse-závěry

 

Zápis provede: pí uč.I. Kohoutková

Ověřovatelé zápisu: pí. uč.Ž. Valendová, pí uč. D. Čeperová

 

Třídní schůzky

 

10. září 2012 (plenární zasedání – sokolovna – 15,30 hodin)

______________________________________________________

Program:

1. Zahájení a přivítání rodičů předsedkyně KPDŠ

2. Zpráva o činnosti KPDŠ za rok 2011/2012

3. Hodnocení škol. roku 2011/2012 řed. školy

4. Plán školy na rok 2012/2013

5. Odsouhlasení příspěvku KPDŠ, volba výboru KPDŠ

6. Různé, diskuse

 

Další schůzky rodičů, vyučujících a žáků se budou konat v níže uvedených měsíčních termínech:

Listopad : pondělí 19.11.2012

Březen: pondělí 4 .03.2013

Květen: pondělí 13.05.2013

 

Forma: třídní učitel zpracuje plán návštěv rodičů pro pohovory ( vyučující, rodič a žák) a v dohodnutém termínu a čase zhodnotí prospěch a chování žáka. V případě problémů dohodne způsoby spolupráce a nápravu problémů. Závěry z jednání podepíší všichni účastníci jednání. Pro tento způsob navrhuji zavést složky pro  jednotlivé žáky nebo zvláštní sešit.

Při těchto schůzkách je vhodné průběžně seznamovat rodiče s aktuálními informacemi ze života školy a připravovaných akcích.

 

Velmi důležité:

Třídní schůzky orientovat na pozitivní projevy žáků i rodičů. Vyzvedávat kladné stránky žáků a s porozuměním hovořit o problémech (úletech). Hovořit s rodiči s vědomím, že si ceníme jejich i sebemenší pomoci a spolupráce(rodiče nemohou suplovat práci školy). Ocenit rodiče hlavně po stránce výchovy dětí, jejich přípravy do školy, trávení jejich volného času (režim dne). Mějme na paměti, že rodiče budou vždy volit školu přátelskou, vstřícnou a tolerantní k jejich dětem i k sobě samým.

Harmonogram hlavních akcí školy a ŠD

Termín – Název akce – Připraví – Zodpovídá

Září:

ZŠ:

03.09. Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 – řed. školy, starosta OÚ, rodiče, pí uč. p.uč.Jandová

10.9. Schůzka s rodiči- KPDŠ společné schůzky

Volba zástupců tříd do Žákovského parlamentu – třídní učitelé

 

ŠD :

Táhneme za provaz-seznamovací hry, míčové hry – p.vych. Čeperová

Pletení náramků z bavlnek

Říjen:

ZŠ:

Drakiáda-1. stupeň + MŠ vyuč.1.st.

SBĚR PAPÍRU

23.10. XI. ročník pěvecké soutěže LYRA – p.uč. Čeperová D. + kol.

ŠD:

Barevný podzim – p.vych. Čeperová

Výrobky z přírodních materiálů

Jóga, hry a pohádky – protahovací cviky, držení těla

Podzimní prázdniny 26. -27. října 2012

Listopad:

:
9.11. Prezentace středních škol s nabídkou uč. a stud.oborů 
ve Znojmě (7.-9 .roč.) – p.uč. Doležalová

19.11. Burza sportovních potřeb a oblečení učitelé+ KPDŠ

30.11. Veřejné vystoupení s programem LYRY Vémyslice – p.uč.Čeperová D. + kolektiv

15. a 16.11. Veřejné vystoupení s programem LYRY Moravský Krumlov – p.uč.Čeperová D. + kolektiv

-žáci 1.st v 10.00h

-žáci 2.st. v 11.45h

30.11. Veřejné vystoupení s programem LYRY Oslavany – p.uč.Čeperová D. + kolektiv

ŠD:

Připravujeme své tělo na zimu – vych. Čeperová

Svatý Martin opět přijel- pečení martinských rohlíčků

Příprava na advent – zvyky, tradice, výroba adventního svícnu

Prosinec:

ZŠ:

5.12. Mikulášská nadílka – 1.st.

11.12. Brnkačka MěKS MK 1.st. 8.00h

EASY RIDERS MěKS MK 2.st 10:00 h

17.12. Vánoční koncert-vystoupení žáků školy a MŠ

a Vánoční jarmark a scénkami, prodej vánočních

ozdob a výrobků – všichni vyuč.

ŠD:

Vánoční čas

Čertovský týden – výroba čertíků

Příprava slavnostní tabule- skládáme ubrousky

Pečeme cukroví – vych. Čeperová

Zimní prázdniny od 22.12.2012 do 2.1.2013

 

Leden:

ZŠ:

Návštěva předškoláků v ZŠ

16.1. Zápis do prvního ročníku vyuč. 1. stupně

Přednáška – Problematika drog 8.a 9. roč. – p.uč. Kohoutková

ŠD:

Kreslíme a malujeme Paní Zimu – p.vych. Čeperová

Zimní radovánky, stavby ze sněhu

Bystré hlavy- hlavolamy, kvízy,sudoku

Pololetní prázdniny 1.února 2013

Jarní prázdniny 11.2.- 17.2.2013

Únor:

ZŠ:

27.2. Exkurze Lipka 1. a 3.roč. Jak roste chléb p.uč Jandová

Exkurze do Technického muzea 2.st.

22.02. IV. školní ples uč. sbor+rodiče

24.02. 40. dětský karneval p.uč Jandová + KPDŠ

Přednáška Poruchy příjmu potravy 8.roč. p.uč. Kohoutková

ŠD:

Místo, kde bydlíme

Masopust a jeho kořeny

Školní ples a dětský karneval -výzdoby sálu

Výroba karnevalové masky

Práce s textilem -háčkování p.vych. Čeperová

Březen:

ZŠ:

7.3. exkurze LIPKA II.st. Marihuana. vyuč. 2 stupně

Preventivní program Městské policie M. Krumlov
Předškolák vyuč. l. stupně

ŠD:

Blíží se jaro – výrobky s jarní tematikou p.vych. Čeperová

Příprava na Velikonoce

Čteme – Má oblíbená kniha

Duben:

ZŠ:

1.4. Noc s Andersenem vyuč. l. stupně

Od 15.4. Plavání I.st. Znojmo vyuč. l. stupně

Projekt Kompetence pro život – prezentace pro veřejnost

Národní park přichází do škol 1.-3.roč.

Přednáška Právní vědomí I.pro 6.roč.

ŠD:

Modrá planeta- naše planeta p.vych. Čeperová

Týden dobrých nápadů- úkoly na zručnost
Čarodějnice – lidové zvyky

Velikonoční prázdniny 5.a 6. dubna 2012

Květen:

ZŠ:

Plavání I.st. Znojmo
Sportovní soutěže- McDonald cup, Jahodový pohár vyuč. 1. stupně

Sběr bylin a starého papíru ,elektrospotřebičů p.uč. J. Jandová ,tř.učitelé

Přednáška Právní vědomí II. 8.roč.

ŠD:

Maminka má svátek -Dárek pro maminku
Rodiče v našem životě

Staráme se o naše okolí- vycházky do přírody a do obce

Červen:

ZŠ:

4.6.Exkurze Lipka 4. a 5.roč. Půda není nuda
Permonium centrum I.st. vyuč. 1.st.
21.6. OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Školní výlety
ŠKOLNÍ AKADEMIE tř. učitelé

Čteme předškolákům 5.roč.

ŠD:

Těšíme se na prázdniny p.vych. Čeperová

Nebezpečí léta, bezpečnost o prázdninách

Míčové hry-sportovní soutěže družstev a jednotlivců uč. sbor

Pohádkový les p.vych. Čeperová

Zakončení školního roku 2012/2013 28. června 2013

Počty dětí na jednoho pedagogického pracovníka při akcích konaných mimo školu:

1. Školní výlet, exkurze………………………….…25 žáků

2. Lyžařský výcvik…………………………………15 žáků

3. Výlet na kole………………………………….…10 žáků

4. Koupání…………………………………….……10 žáků

Poznámka:- před každou akcí je povinností vyučujícího (organizátora-dozírajícího) seznámit žáky se všemi riziky ohledně bezpečnosti vyplývající z náplně činnosti se záznamem do tř. knihy. Koupání na školních akcích nedoporučuji!

Mimoškolní aktivity

Zájmové kroužky:

   Zaměření    Vedoucí Poč.dětí    Den    Hodina
Výtvarný O.Doležalová 7 Pondělí 13,10-14,10
Informatika Ž.Valendová 8 Středa 13,30-14,30
Florbal R. Staněk 20 Pondělí 13,15 -14,45
Miniaerobic J.Jandová 10 Středa 13,30-14,30
Pěvecký D.Čeperová 7 Čtvrtek 13,30-14,30
Zdravotnický D.Pelajová 13 Pátek
1x za 14 dní
12,30-14,30
Hra na flétnu J.Jandová 13 Pondělí 13,00-14,00
Taneční 20 Čtvrtek 14,00-15,00
Angličtina pro 2.roč. M. Borešová 17 Čtvrtek 11,30-12,15
12,20-13,05
Dyslektický kroužek A. Hermanová Út,ST,Čt,Pá dle rozpisu
Logopedický A. Hermanová dle rozpisu
Dramatický D.Čeperová 17 Čtvrtek 15,10-16,10

Volitelné předměty

1. Informatika Ž. Valendová 8.ročník

2. Informatika Ž. Valendová 9. ročník

3. Konverzace z něm.jaz. O. Doležalová 6. ročník

4. Konverzace z něm. jaz. O. Doležalová 7. ročník

Nepovinné předměty

1. Náboženství Pavel Bublan 1.-4. ročník, středa: 12,25-13,10

2. Náboženství Pavel Bublan 5.-8. ročník, středa 13,15-14,00

Analýza výchovně vzdělávací práce

Ve školním roce 2011/12 navštěvovalo školu 90 žáků. Z uvedeného počtu bylo 55 žáků prvního stupně, druhý stupeň navštěvovalo 35 žáků z místa sídla školy a šesti spádových obcí (Čermákovic, Tulešic, Dobelic, Petrovic, Džbánic, Horních Kounic, Mor. Krumlova a Polánky).

Při škole pracovala dvě oddělení školní družiny. Zapsáno bylo 50 dětí. V prvním oddělení (vesměs žáci prvního stupně) bylo zapsáno 30 dětí. Zbývajících 20 žáků z druhého stupně bylo zapojeno do vybraných odborných specializovaných útvarů podle svých zájmů. Školní družina zajišťovala ranní provoz od 6,45 do 7,30 hodin pro žáky dojíždějící do školy ze Džbánic, Tulešic a Čermákovic.Horních Kounic,Rybníků.

Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu: podle ŠVP ŠKOLA PRO KAŽDÉHO,1.9.2007 . Žákům byla podle jejich zájmu, uvažovaného profesního zaměření nabídnuta k výběru soustava volitelných a nepovinných předmětů (viz. stať Volitelné a nepovinné předměty), jako např. konverzace v německém jazyce a informatika. Šlo o záměr posílit u žáků jejich konverzační dovednosti, které z objektivních i subjektivních příčin mají klesající tendenci.

Další zájem žáků byl realizován nabídkou široké mimoškolní činnosti-kroužků. Vedli je pedagogičtí pracovníci a jedna externí pracovnice. Jednalo se o kroužky sportovní, rukodělné, výtvarné, naukové či společenské (viz přehled kroužků). Je nutné zdůraznit, že činnost všech zájmových mimoškolních útvarů byla tradičně na velmi dobré úrovni, byla systematická a pravidelná. Dalším pozitivním atributem práce všech kroužků byla prezentace jejich činnosti formou veřejných vystoupení, přehlídek a výstav. Některé  kroužky (taneční, pěvecký) prezentovaly svoji činnost i na akcích mimo školu a obec. Výtvarný kroužek pravidelně pečoval o výzdobu interiéru školy. Negativem je stále klesající zájem žáků a některých rodičů o zapojení do této smysluplné činnosti.

Všechny uvedené možnosti vyžití žáků naší školy, možnost využití víceúčelového a relaxačního centra v areálu školy nebo přilehlého hřiště v podstatné míře eliminují nežádoucí projevy chování žáků, eliminují fenomén dnešní doby nudu a umožňují jim smysluplně trávit svůj volný čas před začátkem vyučování i po jeho skončení. Je to velmi progresivní část preventivního program proti nežádoucím a stále se rozmáhajícím patologickým projevům žáků školního věku. Přesto bylo zjištěno u žáků kouření (a to již od prvního stupně) i občasné požívání alkoholických nápojů s vědomím rodičů. Je důvodné podezření, že se v regionu objevují měkké drogy- marihuana.

V oblasti vzdělávání byla pozornost vedení školy opět zaměřena na využívání vybavenosti odborných pracoven moderními pomůckami. Byly zakoupeny nové výukové programy, čímž byl vytvořen prostor pro využívání názoru při výuce za využití dostupné multimediální techniky. Další zkvalitnění a zpestření výuky očekáváme s využíváním interaktivních tabulí a připojení počítačů ve všech třídách na internet. Transformaci teoretických znalostí a vědomostí v praktické  dovednosti měli možnost vyučující realizovat formou samostatných činností se stavebnicemi. a při laboratorních pracích (technické činnosti, fyzika, chemie).

I v tomto roce se stalo samozřejmostí využívání učebny informatiky a nové malé poč. učebny v matematice i v ostatních předmětech. S možnostmi využití této techniky a jejím uplatnění pro procvičování učiva a jeho testování se postupně seznamují žáci již od prvního ročníku, a to prakticky ve všech předmětech. Její využití pro druhý stupeň je ještě rozsáhlejší. Kladem je i přetrvávající zájem celého pedagogického sboru o její využívání ve vzdělávacím procesu.

Z uvedeného přehledu, ve kterém byly stručně popsány záměry vedení školy v oblasti  rozvoje jejího technického zázemí je zřejmé, že po této stránce se jej vcelku daří postupně naplňovat.

Ředitelství školy si je ovšem vědomo toho, že kvalita vzdělávacího procesu je neodmyslitelně spjata s kvalitou pedagogického sboru, s jeho schopností pružně reagovat na veškeré momenty, které do školy přináší změny ve společnosti. Řešení nově se objevujících problémů vyžaduje znalost aktuálních poznatků  pedagogiky a psychologie, postupné překonávání neefektivních metod a forem práce, oprošťování se od zastaralých postupů, stereotypů a setrvačnosti v práci, maximální využívání názoru a motivace. Kladem celého sboru je stálý zájem o další vzdělávání a to formou kurzů, praktických dílen apod. Kladem uč. sboru je využívání motivujícího hodnocení a sebehodnocení, které vede k posilování sebevědomí, sebekritiky a tolerance.

Na druhém stupni pracují dvě předmětové komise, které řeší specifické problémy náprav hendikepů dětí se specifickými poruchami učení a chování a celou problematiku integrace těchto dětí do klasických tříd. Společným zájmem obou institucí je řešení problémů spojených s přechodem žáků z prvního na druhý stupeň.

Metodickou pomoc čerpají pedagogové účastí na krátkodobých kurzech a účastí na seminářích pořádaných přímo na naší škole ,v regionu. Velmi podnětné a přínosné jsou praktické dílny spojené s výměnou zkušeností z oblasti výchovně-vzdělávacího procesu.

Velkým přínosem pro řešení výchovných a vzdělávacích problémů jsou i neformální diskuse na pedagogických radách či provozních poradách. Problémy se aktuálně řeší i během pracovního dne.

Podstatnou část svého času věnovali vyučující zavádění Školního vzdělávacího programu školy „Škola pro každého“ do praxe. Do ŠVP byly zapracovány způsoby a metody výuky, včetně různých projektů, které vyučující realizovali v minulých letech. Vyučující připravili velmi zdařilé vícedenní projekty z oblasti volby povolání (Festival profesí), zdravého životního stylu a z oblasti ochrany zdraví, přírody (Den Země).

Pro příští období bude cílem práce školy rozvíjet u žáků stanovené kompetence v souvislosti s jejich další přípravou na praktický život v globálně uspořádaném světě. Před každým pedagogem stojí úkol-s časovým předstihem zvládnout způsoby výuky, o nichž je zřejmé, že tyto efektivní způsoby učení rozvíjejí. Brzdou v realizaci tohoto procesu bude vzrůstající nezájem žáků o školní práci a v některých případech i špatná spolupráce s rodiči.

Pozornost věnují naši učitelé i žákům, kteří se presentují pomalejším pracovním tempem, učivo potřebují procvičit a domácí zázemí jim tuto možnost nenabízí. Svoji roli v této oblasti sehrává i školní družina, kde děti takto hendikepované mohou podle zájmu věnovat volný čas domácí školní přípravě.

Speciální dlouhodobou péči věnují učitelé naší školy dětem s vyšším nadáním a speciálním zájmem o některé z vyučovacích předmětů. Takoví žáci se dlouhodobě připravují na vědomostní a dovednostní soutěže vyhlašované MŠMT. Přes malý počet žáků, možnost malého výběru, se zúčastňujeme většiny okresních kol těchto soutěží, kam delegujeme ty, kteří nejlépe uspěli v místním kole. Odměnou všem učitelům je pak většinou solidní umístění našich reprezentantů v okresních kolech, popř. v kolech oblastních.

Hlavní úkoly školy

V letošním školním roce došlo k obměně pedagogického sboru a do naší školy nastoupily nové p. učitelky a p. vychovatelka. Proto naším prvořadým úkolem bude pomoc těmto pedagogům s aklimatizací a s nastartováním jejich pedagogické dráhy. Zajistit jim metodickou pomoc a náslechy v hodinách zkušených pedagogů. Zapojit je přirozeným způsobem do dění naší školy a všech aktivit a mimoškolních činností, které škola pořádá.

Ve výchovně-vzdělávací práci se chceme zaměřit na rozvoj měkkých dovedností žáků, které jsou obtížně rozvíjené, obtížně měřitelné, ale jsou velmi důležité pro úspěch v práci, ale i v samotném životě.(např. schopnost komunikovat, umět spolupracovat v týmu s jinými lidmi, být samostatný, umět řešit problém, poprat se s překážkami, dobře číst a orientovat se v informacích, vybrat správné a důležité, aktivně přistupovat k práci, k učení.

K tomu, aby se nám to dařilo, byl pedagogický sbor proškolen a zapojil se do projektu „Kompetence pro život“. V letošním roce se budeme řídit hesly:
„Učím se, tedy jsem.“

„Když se chce, tak to jde.“

„Za jeden provaz.“

„Cesta za poznáním.“

„Vytrvale k cíli.“

„Kouzlo porozumění“

„Štěstí přeje připraveným.“

„Co mě nezabije, to mě posílí.“

„Bez bázně a hany.“

Cílem letošního školního roku je zaměřit se na úspěšnost žáků. Pedagogové za pomoci všech metod a forem výuky se budou snažit dosáhnout maxima u každého žáka, zaměří se na zlepšení motivace žáků k učení. Samozřejmě nestačí nadšení a přesvědčení nás pedagogů, ale k úspěchu je zapotřebí úzká spolupráce s rodiči a hlavně „chtění“ žáků, které nejvíce mohou ovlivnit samotní rodiče. Chci proto požádat všechny rodiče , aby si našli cestičku do naší školy, ke svému třídnímu učiteli i k ostatním vyučujícím a společně se naladili na stejnou notu a pomohli tak k úspěchu svého dítěte.
Chceme, aby děti byly pozitivně naladěné, aby zmizel negativismus, který se často objevuje, aby každý z nás kantorů měl pocit z dobře odvedené práce, těšil se na další hodiny,dny, dobíjel energii z přístupu a nadšení žáků a jejich rodičů. Chceme, aby všichni rodiče mohli být maximálně spokojeni. Nechceme však snižovat nároky, ba naopak, ale dáme žákům možnost vybrat si pro ně nejvhodnější metody práce, které povedou k jejich vlastnímu zlepšení a úspěchu.
Všichni vyučující během prázdnin absolvovali různě zaměřená školení, která byla přínosem pro naši práci a jak se říká „nastartovala“ nás k činnosti na tento školní rok. Teď je jen otázka, jaké stanovisko k tomuto přístupu zaujmou žáci, jak si uvědomí vlastní zodpovědnost za kvalitní vzdělání a jak tuto vytýčenou cestu přijmete Vy, rodiče. S určitostí mohu říci, že jestliže se bude maximálně snažit jen jedna úsečka z pomyslného trojúhelníku, nikdy výsledek nebude stoprocentní.

Vyplývající z analýzy práce za uplynulé školní období.

V uplynulém období byly mimořádné finanční prostředky věnovány na modernizaci školy a její technické vybavení moderními pomůckami. I pro každoročně zhoršující se finanční podmínky je záměrem vedení školy udržovat získaný standard i v příštích letech (integrované finanční zdroje z rozpočtu školy, obce a KPDŠ).

Úkolem vedení školy bude proto v příštím období zajistit efektivní na využívání této techniky při vzdělávacím procesu, aby vynaložené prostředky adekvátně přispívaly k  neustálému zkvalitňování vzdělávacího procesu.

Dalším úkolem pro nejbližší období (dlouhodobým) bude seznamování členů učitelského sboru s novými poznatky v oblasti psychologických a pedagogických věd, procesu učení, respektování potřeb a zájmů žáků, vhodnosti a výběru učebních metod apod. V oblasti prevence patologického chování bude záměrem vedení školy umožnit pověřené pracovnici absolvování kursů, seminářů popř. další forem vzdělávání v tomto oboru.

Další vzdělávání v oblasti výuky cizího jazyka vychází z vlastního zájmu samotných vyučujících.

Vedení školy bude tedy v následujícím období sledovat a podle finančních možností podporovat:

 • účast na dalším vzdělávání učitelů (metodické kursy, odborné kursy)

 • spolupráci členů učitelského sboru při výměně zkušeností-vzájemné hospitace, ukázkové hodiny (podle plánu předmětových komisí a met. sdružení)

 • využívání moderních pomůcek v hodinách(projekční techniky, výukových programů)

 • aplikaci efektivních forem ve vyučovacím procesu

 • samostudium-vybavování UK další odbornou a metodickou literaturou, odběr odborných a inspirativních časopisů (Moderní vyučování, Rodina a škola)

Dalším sledovaným aspektem ze strany vedení školy bude vztah učitel-žák a to hlavně v oblastech:

1. hodnocení a klasifikace (využívání hodnocení a sebehodnocené, pochvaly a kritiky jako motivačního činitele, respektování hendikepu žáků se SPU, diferenciace požadavků, důsledné respektování metodického materiálu MŠMT při hodnocení a klasifikaci žáků se SPU)

2. relaxace v průběhu vzdělávacího procesu ( respektovat věkové zvláštnosti žáků, sledovat a včas reagovat na symptomy únavy dětí, únavu a nesoustředěnost kompenzovat změnou činnosti, využívat relaxačních koutků)

Prostředky vedoucí ke splnění cílů

Ze strany vedení školy budou podporovány všechny aktivity vyučujících, které budou směřovat k postupnému naplnění stanovených úkolů. Budou vytvořeny podmínky k účasti na všech seminářích a kurzech, které se budou uvedenými záležitostmi zabývat a povedou k dalšímu prohlubování vědomostí a dovedností vyučujících. Zmíněné aktivity budou začleněny do kritérií pro stanovení odměny.

Samostudium bude umožněno zakoupením dostupné odborné a metodické literatury. Výměna zkušeností bude realizována vzájemnými hospitacemi, rozborem hodin, ukázkami žákovských prací a účastí na seminářích pořádaných v regionu a neformální činností předmětových komisí a metodického sdružení.
Neformální činnost metodického sdružení a předmětových komisí musí dennodenně řešit otázky přechodu žáků z jednotlivých stupňů škol, ujednocování požadavků, řešení problémů dětí ze SPU, jejich včasné doporučení k odbornému vyšetření, zpracování individuálních plánů a důsledné dodržování specifických přístupů a zásad při hodnocení a klasifikaci těchto žáků. Nemenší pozornost musí být zaměřena na žáky zaostávající. Středem zájmu všech pedagogů musí být jejich rodinné prostředí a zázemí, dostupnost pomoci. Pozornost bude neustále věnována problematice šikany(zatím bez větších problémů) a problematice protidrogové prevence. Tento problém je konkretizován v MPP a spočívá v největší míře v rozvoji mimoškolní zájmové činnosti.

Z toho vyplývá, že všichni vyučující musí mít v každém okamžiku svého působení na zřeteli zájem dítěte o školní práci. Proto bude žádoucí ,aby se pozornost celého pedagogického sboru zaměřila na následující otázky:

 • otázka změny klimatu ve třídě (umět reagovat na projevy dětí, utvrzovat jejich pocit bezpečí, ochoty pomoci, spravedlnost, usměrňovat vztahy mezi dětmi navzájem)

 • otázka diferencovaného přístupu k jednotlivým žákům (uplatňování přiměřenosti, respektování osobního tempa, výběr a realizace učebních činností s ohledem na úroveň obecných a specifických inteligenčních schopností jednotlivých žáků)

 • využívání moderní multimediální techniky (její výběr a využití s ohledem na věkové zvláštnosti žáků-žádoucí názor)

 • otázka způsobů hodnocení práce žáků s ohledem na jejich možnosti či zdravotní a vývojové odlišnosti se zřetelem na:

 1. posilování kladného vztahu žáků k vlastnímu vzdělávání

 2. oceňování jejich pozitivních projevů

 3. respektování přirozených rozdílů ve způsobu učení

 4. podněcování a podporování individuálních rozvojových možností žáků

 5. rozvíjet vnitřní motivaci žáků, spoluvytvářet kritéria pro hodnocení

 6. poskytovat žákům zpětnou vazbu, rozvíjet sebehodnocení žáků(vynaložené úsilí,rezervy, osobní možnosti)

 7. hodnotit individuální pokrok bez srovnávání s ostatními

Úkoly pro vedoucí metodického sdružení a předmětových komisí:

Každý vedoucí zpracuje rámcový plán činnosti své komise se zaměřením na hlavní úkoly školy a úkoly specifické pro jednotlivé předměty. Neoddělitelnou součástí jednotlivých plánů

budou následující problémy:

 • vzájemné hospitace, ukázkové hodiny-předávání zkušeností z kursů, metodických setkání a seminářů

 • problematika prevence návykových látek a toxikománií

 • problematika přechodu žáků z I. na II. stupeň (sjednocení požadavků, jednotnost značení a postupů, popř. zpracování interního metodického materiálu)

 • využívání dostupné didaktické techniky při výuce (dataprojektoru, PC, Internetu, interaktivní tabule, televize, videa a příslušných programů)

 • postupné zavádění vhodných metod autentického učení do vzdělávacího procesu( exkurze, média, ukázky, výstavy,učební koutky)

 • sledování grafického projevu žáků (písmo, celkový grafický projev)

 • systematickou práci s talenty a jejich příprava na soutěže a olympiády

 • dbát o začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů jednotlivých předmětů

Zpracovala: Mgr. Jana Dvořáková, řed. školy