Metodik školní prevence

Mgr. Ivana Kohoutková
Email:     kohoutkova@zsvemyslice.cz
Konzultační hodiny: úterý 13.30 – 15.00 hod.

Hlavní úkoly školního metodika prevence:

1.Spolupracovat se všemi pedagogickými a nepedagogickými spolupracovníky v rámci prevence sociálně-patologických jevů ve škole (záškoláctví,závislosti, násilí, vandalismus,sexuální zneužívání,nekriminální a kriminální chování,rizikové projevy sebepoškozování apod.) a minimalizovat výskyt těchto jevů mezi žáky naší školy.Zajišťovat  a předávat  odborné  informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2.Koordinace tvorby,kontrola, evaluace a participace při realizaci Minimálního preventivního programu školy s výchovným poradcem školy a ředitelkou školy, obnovovat a sestavovat Minimální preventivní program školy,Program proti šikanování ,  podporovat volnočasové aktivity ve škole pro žáky.Vyhledávat a nastavovat vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

3.Doplňovat a obnovovat informační materiál týkající se problematiky prevence – DVD, odbornou literaturu, časopisy, letáky, propagační materiály a s těmito podklady seznamovat ostatní pedagogické pracovníky.

4.Shromáždit všechny informace o institucích, organizacích a odbornících působících na okrese a v daném regionu školy v oblasti prevence.

5.Informovat žáky o spolupráci se školním metodikem prevence v případě výskytu problému u žáků v rámci prevence /šikanování, užívání návykových látek, zneužívání dítěte, problémy s učením, mezi spolužáky apod./, poskytovat a vyvěsit na patřičném místě konzultační hodiny školního metodika prevence.

6.Poskytnout veškeré možné způsoby řešení s daným problémem u žáka v rámci prevence sociálně-patologických jevů, informovat zákonné zástupce o tomto problému a navrhnou co možná nejlepší způsob vyřešení dané situace.Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

7.Nabídnout možnosti kontaktu školního metodika prevence formou – „schránky důvěry“ /vhození lístku od žáka – možnost i anonymity/, přímou konzultací se školním metodikem prevence v daných konzultačních hodinách či po domluvě v jiném termínu, nebo s jiným vyučujícím, ke kterému má žák důvěru.

8.Obnovovat a aktualizovat nástěnku školního metodika prevence v přízemí školy – důležité kontakty, informace v oblasti prevence zaměřené hlavně na pomoc a informovanost žáků i učitelů.

9.Koordinovat spolupráci školy s  orgány státní správy a samosprávy,které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, Domem dětí v MK, regionálním koordinátorem prevence se sídlem na Městském úřadě v MK ,organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami v rámci prevence, s poradenskými,terapeutickými,preventivními,krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

10.Zajistit zorganizování vybraných preventivních programů na škole v daném školním roce na základě nabídky programů v rámci KPPP od  regionálního koordinátora prevence a zkontaktovat realizátory vybraných preventivních programů pro smluvení určitého termínu konání vybraného programu.

11.Kontrolovat činnost Školního parlamentu na škole pro zlepšení informovanosti žáků a podílení se žáků na zlepšení interního prostředí školy a vztahů mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem.

ŠKOLNÍ program poradenských služeb 2023-2024

minimalni-preventivni-program-2023-2024

SKOLNI program poradenskych sluzeb -2022

minimalni preventivni program 2022-2023

minimalni preventivni program 2021-2022

minimalni preventivni program 2020-2021

SKOLNI program poradenskych sluzeb -2020