Metodik školní prevence

Mgr. Ivana Kohoutková
Email:     KohoutkovaIvana@seznam.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek  13,00 – 14,00 hod.

Plán školního metodika prevence – školní rok 2019/2020– ZŠ Vémyslice

 

Hlavní úkoly školního metodika prevence:

 

1.Spolupracovat se všemi pedagogickými a nepedagogickými spolupracovníky v rámci prevence sociálně-patologických jevů ve škole (záškoláctví,závislosti, násilí, vandalismus,sexuální zneužívání,nekriminální a kriminální chování,rizikové projevy sebepoškozování apod.) a minimalizovat výskyt těchto jevů mezi žáky naší školy.Zajišťovat  a předávat  odborné  informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 

2.Koordinace tvorby,kontrola, evaluace a participace při realizaci Minimálního preventivního programu školy s výchovným poradcem školy a ředitelkou školy, obnovovat a sestavovat Minimální preventivní program školy,Program proti šikanování ,  podporovat volnočasové aktivity ve škole pro žáky.Vyhledávat a nastavovat vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

 

3.Doplňovat a obnovovat informační materiál týkající se problematiky prevence – DVD, odbornou literaturu, časopisy, letáky, propagační materiály a s těmito podklady seznamovat ostatní pedagogické pracovníky.

 

4.Shromáždit všechny informace o institucích, organizacích a odbornících působících na okrese a v daném regionu školy v oblasti prevence.

 

5.Informovat žáky o spolupráci se školním metodikem prevence v případě výskytu problému u žáků v rámci prevence /šikanování, užívání návykových látek, zneužívání dítěte, problémy s učením, mezi spolužáky apod./, poskytovat a vyvěsit na patřičném místě konzultační hodiny školního metodika prevence.

 

6.Poskytnout veškeré možné způsoby řešení s daným problémem u žáka v rámci prevence sociálně-patologických jevů, informovat zákonné zástupce o tomto problému a navrhnou co možná nejlepší způsob vyřešení dané situace.Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

 

7.Nabídnout možnosti kontaktu školního metodika prevence formou – „schránky důvěry“ /vhození lístku od žáka – možnost i anonymity/, přímou konzultací se školním metodikem prevence v daných konzultačních hodinách či po domluvě v jiném termínu, nebo s jiným vyučujícím, ke kterému má žák důvěru.

 

8.Obnovovat a aktualizovat nástěnku školního metodika prevence v přízemí školy – důležité kontakty, informace v oblasti prevence zaměřené hlavně na pomoc a informovanost žáků i učitelů.

 

9.Koordinovat spolupráci školy s  orgány státní správy a samosprávy,které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, Domem dětí v MK, regionálním koordinátorem prevence se sídlem na Městském úřadě v MK ,organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami v rámci prevence, s poradenskými,terapeutickými,preventivními,krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

 

10.Zajistit zorganizování vybraných preventivních programů na škole v daném školním roce na základě nabídky programů v rámci KPPP od  regionálního koordinátora prevence a zkontaktovat realizátory vybraných preventivních programů pro smluvení určitého termínu konání vybraného programu.

 

11.Kontrolovat činnost Školního parlamentu na škole pro zlepšení informovanosti žáků a podílení se žáků na zlepšení interního prostředí školy a vztahů mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem.

 

 

Přehled   preventivních  programů  plánovaných  na  školní  rok   2019/2020:

1.Právní vědomí I – MěÚ Mor. Krumlov – OSPOD – Mgr. Monika Šiplová, Bc.Lucie Novotná

-pro 6.ročník

– březen ,duben 2020,lze kdykoliv během školního roku

2.Právní vědomí II – MěÚ Mor. Krumlov –OSPOD – Bc. Marie Bartošková

-pro 8.,9.ročník

– březen až květen  2020,lze kdykoliv během školního roku

3.Národní park přichází do škol – Správa národního parku Podyjí

-pro 1.ročník

-březen -květen 2020

4.Preventivní program Městské policie – Městská policie Mor.Krumlov -R.Fráňa

– pro 2.-4.ročník

-duben,květen  2020,lze kdykoliv během školního roku

5.Drogová problematika -K-centrum NOE Třebíč

-pro 8.,9.ročník

-duben, květen 2020

6.Seznámení s nízkoprahovým zařízením Coolna Mor.Krumlov

-pro 6.-9.ročník

-květen,červen 2020

7.Dopravní výchova 1.stupeň -DDM Mor.Krumlov

-březen 2020

-3.-5.ročník

8.Jak se aktivně bránit při napadení – Městská policie Mor.Krumlov –R.Fráňa

-pro 6. – 9.ročník – v rámci TV

-lze kdykoliv během školního roku

Základní škola, Vémyslice, okres Znojmo
Minimální preventivní program
Č.j.: Účinnost od: 1.9.2013
Spisový znak: Skartační znak:
Změny:

 

Obsah

1. Úvod

2. Vytýčení sociálně patologických jevů

3. Cíl minimálního preventivního programu

4. Charakteristika školy

5. Analýza současného stavu ve škole

6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole

7. Spolupráce s rodiči

8. Vzdělávání pedagogů

9. Metody práce

10. Jednorázové a další aktivity

11. Volnočasové aktivity

12. Řešení přestupků

13. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

14. Šikanování ve škole

15. Harmonogram programu na školní rok 20.. – 20..

16. Závěr

 

1.Úvod

Minimální preventivní program /MPP/ pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně-patologických jevů na ZŠ Vémyslice nese název „Naše škola bez drog a bez násilí“. Přílohou k MPP je „Pokyn MŠMT ČR k postupu škol v případě výskytu zneužívání návykových látek ve školách“ – jak postupovat v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky.

MPP je řízen KPPP / Komplexním programem primární prevence / – preventivní programy by měly žáky zážitkovou pedagogikou seznámit s riziky šikany, závislosti, AIDS, vandalismu, záškoláctví, kriminalitou, ale hlavně je naučit tyto jevy odmítat a zaujmout k nim zdravé postoje.

 

Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.

V tomto věku patří žáci k nejohroženější skupině, a proto i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů, za pomoci různých subjektů / viz bod 13 /.

 

2. Vytýčení sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence:

– drogové závislosti, alkoholismus, kouření

– šikanování,  kyberšikana, vandalismus a další formy násilného chování

– virtuální drogy (počítače, televize, video)

– záškoláctví

– xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus

 

3. Cíl minimálního preventivního programu

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům.

Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy.

Je nutné analyzovat jedince, konkrétní sociální situaci dítěte. Naše škola se věnuje dětem s vadami učení a chování a pomáhá jim k jejich kompenzaci, protože tuto skupinu chápeme jako velmi ohroženou. Nabízíme volnočasové aktivity a programy, kde se mohou uplatnit všechny děti.

Důraz je položen na informovanosti žáků v hodinách rodinné výchovy, občanské výchovy a dalších předmětech.

 

4. Charakteristika školy

Jsme základní škola s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP upraveného ke dni 1.9. 2013. V současné době navštěvuje I. stupeň …………. žáků  a II. stupeň …… žáků….celkem …………žáků.

 

5. Analýza současného stavu ve škole

K posouzení problematiky slouží dotazníky, které ukazují na informovanost žáků o sociálně patologických jevech, možný výskyt návykových látek na škole i mimo ní, vlastní názor na návykové látky a znalost možností pomoci.

O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí učitelů se i bránit. Co se týká alkoholu a kouření, žáci vědí o možných následcích, ale dokud bude současný stav okolím tolerován, ani prevence nebude všemocná.

Problémem stále zůstává názor určité skupiny žáků na marihuanu jako drogu. Nepočítají ji za něco návykového a nebezpečného. Je nutné se žáky mluvit otevřeně, bez zastrašování.

 

6. Garant programu a koordinace preventivních aktivit ve škole

Garantem MPP je školní metodik prevence – Mgr.Kohoutková Ivana. V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a jeho realizaci na škole. O programu jsou informováni všichni učitelé, rodiče (při třídních schůzkách), žáci (v hodinách rodinné výchovy) a prostřednictvím internetu a regionálních novin i široká veřejnost.

Preventista  spolupracuje  s výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogy, dále s OPPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi.

 

Cílem metodika prevence je zvýšit odolnost žáků vůči negativním patologickým jevům, spolupracovat v této oblasti s ostatními pedagogy, poskytovat jim rady v případě navození problému, komunikovat se žáky, poskytovat jim dostatek prostoru a času na řešení jeich problému ve škole, nabídnout pomoc a radu, kam se obrátit v případě, že chtějí sami poradit a tuto pomoc využít a přijmout.

 

7. Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informováni o realizaci Minimálního preventivního programu na škole. Problémy spojené s návykovými látkami a dalšími projevy rizikového chování je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Rodiče jsou informováni o situaci na škole i o možnostech případné pomoci průběžně na webových stránkách školy, třídních schůzkách a prostřednictvím některých článků v místním tisku. Nejlepším řešením by bylo větší zapojení rodičů. Tento bod se stále zcela nedaří plnit, převažuje spíše snaha problémy nevidět. Bez spolupráce s rodinou však jen těžko dojdeme k nějaké zásadní změně. Jako možnost se jeví spolupráce přes rodičovské sdružení a Radu školy.

 

8. Vzdělávání pedagogů

Pedagogové se v rámci svých možností zúčastní aktivit zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů. Škola jim poskytne nabídku programů seminářů a školení zabývajících se touto tématikou.

Důležitá je spolupráce se všemi pedagogickými a nepedagogickými spolupracovníky v rámci prevence, podnítit je k diskusi se žáky ve vhodných tématech. Školní metodik prevence musí spolupracovat s výchovným poradcem a ředitelem školy při řešení jakéhokoliv problému týkajícího se sociálně- patologických jevů, které se na škole vyskytly.

V rámci dostatečné vzdělanosti pedagogů v  oblasti prevence  musí školní metodik zajisti a doplňovat vhodný informační materiál –videokazety, dvd, dotazníky, letáky, odbornou literaturu, časopisy s touto problematikou – pro podrobnější studium sociálně –patologických jevů,drogové závislosti apod.

 

9. Metody práce

V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově.

Některé používané metody práce:

– výklad (informace)

– samostatná práce (slohové práce na určená témata, referáty, informace za tisku…)

– besedy, diskuse

– sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání

– párová, skupinová práce ve třídě

Na prvním stupni je v hodinách prvouky a přírodovědy hlavně kladen důraz na nebezpečí kouření a používání alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a orientačně o jiných drogách.

Na druhém stupni v hodinách chemie a přírodopisu se žáci seznamují s různými druhy návykových látek a jejich škodlivými vlivy na organismus. V hodinách zeměpisu a dějepisu se zeměmi, ve kterých se drogy pěstují a odkud se dovážejí do České republiky a historickým vývojem pěstování drog. V hodinách rodinné a občanské výchovy k osvojení preventivních ochranných kompetenci jsou hlavně využívány sociální hry, ve kterých se učí obhajovat svůj názor, řešit konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání, využívají i formy samostatných projektů za použití dostupné literatury.

Hlavním cílem pedagogických pracovníků v rámci prevence je:

-ukázat žákům a naučit je dodržovat zásady zdravého životního stylu ve škole i mimo ni

-informovat je o nebezpečí zneužívání návykových látek a sociálně-patologických jevů

-podporovat kulturní a sportovní vyžití žáků, rozvíjet osobnost žáků, respektovat individualitu, talent žáků

-připravit žáky na důstojné zařazení do společnosti, vést je ke slušnému chování

-snažit se o vytvoření zdravých vztahů mezi učitelem a žákem či žáky navzájem, navázat spolupráci s rodiči

-vytvořit pozitivní psychosociální klima ve škole,snažit se včas diagnostikovat sociálně-patologický problém v třídních kolektivech

-spolupracovat s odborníky

 

V rámci MPP  umožňuje tento program žákům kontaktovat školního metodika prevence a pohovořit či probrat s žákem danou vzniklou situaci, poslat mail přímo metodiku prevence nebo vhodit lístek do „Schránky důvěry“ apod.

K předávání informací žákům slouží stálá nástěnka v přízemí školy a ve třídě přírodopisu a zeměpisu, zavedení Školního parlamentu, který má hlavní smysl v tom, že se žáci jednotlivých tříd podílí na zlepšení interního prostředí školy prostřednictvím svých zástupců.

 

10. Jednorázové a další aktivity

Aktivity, které se opakují: např. Den dětí, sportovní den, olympiády, Den otevřených dveří atd. Probíhají a budou probíhat besedy s odborníky podle možností školy a momentální nabídky akcí.

Žáci musí vědět, kam se mohou obrátit se svými dotazy nebo kde získají potřebné informace. Mají možnost kdykoli prohovořit svoje problémy s metodikem nebo výchovným poradcem.

 

11. Volnočasové aktivity

Prostřednictvím rodičovského sdružení, které na škole pracuje, je žákům nabízeno několik kroužků vedených učiteli školy či externími odbornými pracovníky.

V současné době jsou nabízeny tyto kroužky:

-aerobic

-hra na flétnu

-výtvarný

-dramatický

-zdravotnický

-náboženství

-florbal

-taneční

-informatiky -internet

-pěvecký

-dyslektický a logopedický

-anglického jazyka

-ruční práce

 

12. Řešení přestupků

Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkající ho se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné sankce / viz Kázeňský řád v rámci Školního řádu/

Budou sledovány i další projevy rizikového chování – šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění budou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:

1. individuální pohovor se žákem

2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou

3. doručení kontaktu s odborníky

4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě

5. v případě dealerství oznámení Policii ČR

 

Podrobnější  kroky , jak škola postupuje při zjištění výskytu zneužívání návykových látek ve škole jsou uvedeny v Příloze k MPP – „Pokyn MŠMT ČR k postupu škol v případě výskytu zneužívání návykových látek ve školách“.

 

13. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi

Oblast školství

– krajská školský koordinátor prevence

– pedagogicko – psychologická poradna

– vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem

-Dům dětí a mládeže Mor.Krumlov

 

Oblast zdravotnicví

– dětský lékař

– spolupráce při realizaci protidrogové prevence

 

Oblast sociálních věcí

– sociální odbor, kurátoři – Městský úřad Mor.Krumlov –Orgán sociálně-právní ochrany dětí

 

Policie ČR, Městská policie

– Služba kriminální policie Znojmo a Mor.Krumlov – oddělení nezletilých

– využít lektorských služeb policistů v oblasti rizikového chování  -preventivní skupiny / od r.2010 jejich činnost je minimalizována a více zaměřena na SŠ/

-Městská policie Mor.Krumlov –preventivní skupina

 

Ostatní instituce zaměřené na oblast prevence v rámci našeho regionu:

-Národní park Podyjí Znojmo

-Sdružení Podané ruce Brno

-Oblastní charita Znojmo

-K-centrum Noe Třebíč

 

14. Šikanování ve škole

V prevenci proti šikanování a v postupech řešení šikanování postupuje škola podle Programu proti šikanování. Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí Primární prevence rizikového chování jevů ve škole a Minimálního preventivního programu školy – „Program proti šikanování“

 

15. Harmonogram programů  na daný školní rok

– plánované preventivní programy na daný školní rok jsou přesně uvedeny v „Plánu práce školního metodika prevence“, který je uveden v Příloze MPP ZŠ Vémyslice.

 

16. Závěr

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence rizikového chování s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění budou vidět smysluplnost své práce. Toto chceme dosáhnout dobrou a pravdivou informovaností, ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci.

Pokračovat v úsilí o vytvoření celkově zdravého klimatu ve škole, naslouchat názoru žáků, podpořit jejich náměty, snažit se je vést k zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za ostatní spolužáky.

 

Zpracovala:

Mgr.Kohoutková Ivana, školní metodik prevence

Vémyslice, 1.září 2011

 

 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu na ZŠ Vémyslice – období 2005 – 2011

Minimální preventivní program / MPP / pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně –patologických jevů na ZŠ Vémyslice nese název „ Naše škola bez drog a bez násilí „. Přílohou k MPP je „ Pokyn MŠMT ČR k postupu škol v případě výskytu zneužívání návykových látek ve školách“ – jak postupovat v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky. / Doplněk – pokud třídní učitel či jiný vyučující vypozoruje u žáka, že s ním není něco v pořádku či jeho chování je během určité doby podivné, zvláštní, oproti jeho normálnímu stavu, nahlásí tuto skutečnost řediteli školy, školnímu metodiku prevence a výchovnému poradci, aby došlo k řešení dané situace a nebylo nic přehlíženo. Na začátku školního roku by měli třídní učitelé informovat své žáky o činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence, s uvedením jejich konzultačních hodin do žákovské knížky. /

MPP je řízen KPPP / Komplexním programem primární prevence / – preventivní programy by měly žáky  zážitkovou pedagogikou seznámit s riziky šikany, závislosti, AIDS, vandalismu, záškoláctví, kriminalitou,ale hlavně je naučit tyto jevy odmítat a zaujmout k nim zdravé postoje. Na realizaci jednotlivých programů v regionu Moravskokrumlovska se podílí tyto instituce:

•        Městský úřad Mor. Krumlov – OSPOD / kurátor pro mládež – pan Emil Bajgl /

•        Oblastní charita Znojmo

•        Národní park Podyjí

•        Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov a Znojmo

•        Policie ČR Mor. Krumlov a Znojmo / preventivní skupina / – od r. 2010 činnost minimalizována a zaměřena na SŠ

•        Městská policie  Mor. Krumlov / preventivní skupina /

Od r. 2010 došlo ke zrušení programu „Ajaxův zápisník“ ze strany Policie ČR z důvodu finančního šetření a tento program si organizují učitelé 2. a 3. ročníků sami. K omezení došlo i u preventivního programu „ Právní vědomí II“ a „ Prevence kriminality“.

V rámci MPP proběhly na ZŠ Vémyslice v období 2005 – 2011 tyto programy:

-2005/2006 – Peer program / 6. a 7. r. /, Prevence zdraví / 3. a 4. r. /, Právní vědomí I /8.r./,Ajaxův zápisník / 2. a 3. r./, Prevence drogových závislostí / 8.r./, Právní vědomí II / 8. a 9. r./

-2006/2007 – Právní vědomí II / 8.r./, Prevence kriminality / 3. a 4. r./

-2007/2008 – Ajaxův zápisník / 2. a 3. r./

-2009/2010 – Program prevence kriminality / 8. a 9. r. /, Právní vědomí / 8. a 9.r./

-2010/2011 – Právní vědomí I /8. a 9.r./, Národní park přichází do škol / 1. a 2.r./, Stop domácímu násilí / 8. a 9.r./

 

Objednaných programů bylo více, ale dané instituce neuskutečnily svůj program v domluveném termínu, nezkontaktovaly školu či neprojevily zájem.

Na konci každého školního roku se posílá okresní koordinátorce MP – „Dotazník pro ŠMP“, „Mapování nežádoucích jevů na školách“, „Hodnocení realizace MPP „ za daný školní rok.

Na základě těchto dotazníků a hodnocení lze posoudit, jak MPP funguje na škole, kdo se na něm podílí, které organizace se zapojili do MPP, jaká je spolupráce s rodiči, které formy a metody MPP realizuje, jaké aktivity byly uskutečněny pro žáky, které nežádoucí jevy a v jakém množství se vyskytovaly na dané škole v určitém školním roce.

 

Výsledky z dotazníků – „Mapování nežádoucích jevů na školách“:

 

2005/2006 – alkohol – 3 případy / věk 13, 14, 15 / – neřešeno s Policií ČR

– marihuana – 2 případy / věk 13, 14/ – neřešeno s Policií ČR

 

 

2006/2007 – kouření – podezření – 6.tř. – 1 ž., 7.tř. – 1 ž, 8.tř. – 5 ž., 9.tř. – 5 ž

– alkohol – reálné zjištění – 8.tř. – 2 ž.

-podezření – 8.tř. -3 ž., 9.tř. – 4 ž.

-marihuana – podezření – 8.tř. -1 ž.,9.tř. – 1 ž.

-šikana – vyloučení jednotlivce z kolektivu – 6.tř. – 1 ž., 7.tř. – 1 ž.

-psychická šikana – 7.tř. -1 ž.

-fyzická šikana – 4.tř. – 1 ž.

 

 

2007/2008 – kouření – reálné zjištění – 2.tř. -1 ž., 5.tř. – 2 ž., 6.tř. – 1 ž., 7.tř. – 5 ž., 8.tř. – 1 ž., 9.tř. – 6 ž.

-podezření – 3.tř. – 1 ž., 4.tř. – 1 ž., 7.tř. – 3 ž.

– alkohol – reálné zjištění – 7.tř. – 2 ž., 8.tř. – 5 ž.

– marihuana – reálné zjištění – 8.tř. – 1 ž.

– podezření – 9.tř. – 4 ž.

– šikana – psychická šikana – 6.tř. -1 ž.

 

 

2008/2009 – kouření – reálné zjištění – 4.tř. – 1 ž., 5.tř. – 1 ž., 6.tř. – 1 ž., 7.tř. – 1 ž.,8.tř. – 3 ž., 9 tř. – 5 ž.

– záškoláctví – do 10 neomluv. hodin – 8.tř. – 2 ž.

 

Duben 2009 – dotazník „Testování žáků na drogy ve školách“ od Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti / Praha / – závěry z daného dotazníku: „Na naší škole nejsou orientační testy na drogy, nebyla zde uplatňována žádná kázeňská /sankční/ opatření v přímé souvislosti s výsledky testování na drogy, nerealizovalo se žádná orientační plošné testování, žádné testování povrchů nábytkového vybavení škol na drogy, žádné akce s použitím drogových psů“.

 

 

2009/2010 – kouření – reálné zjištění – 8.tř. – 1 ž., 9.tř. – 1 ž.

– šikana – vyloučení jednotlivce z kolektivu – 3.tř. – 1 ž., 9.tř. – 1 ž.

– psychická šikana – 9.tř. – 1 ž.

– záškoláctví – do 10 neoml. hodin – 6.tř. – 1 ž.

 

 

2010/2011 – kouření – reálné zjištění – 7.tř. – 1 ž.

– podezření – 9.tř. – 4 ž.

– šikana – psychická šikana – 5.tř. – 1 ž.

 

 

Plán školního metodika prevence – školní rok 2013/2014 – ZŠ Vémyslice

 

Hlavní úkoly metodika prevence:

 

1.Spolupracovat se všemi pedagogickými a nepedagogickými spolupracovníky v rámci prevence sociálně-patologických jevů ve škole.

 

2.Kunzultovat tvorbu Minimálního preventivního programu školy s výchovným poradcem školy a ředitelkou školy, obnovovat a sestavovat Minimální preventivní program školy, podporovat volnočasové aktivity ve škole pro žáky.

 

3.Doplňovat informační materiál týkající se problematiky prevence – videokazety, odbornou literaturu, časopisy, letáky, propagační materiály.

 

4.Shromáždit všechny informace o institucích, organizacích a odbornících působících na okrese a v daném regionu školy v oblasti prevence.

 

5.Informovat žáky o spolupráci se školním metodikem prevence v případě výskytu problému u žáků v rámci prevence /šikanování, užívání návykových látek, zneužívání dítěte, problémy s učením, mezi spolužáky apod./, poskytovat a vyvěsit na patřičném místě konzultační hodiny školního metodika prevence.

 

6.Poskytnout veškeré možné způsoby řešení s daným problémem u žáka v rámci prevence sociálně-patologických jevů.

 

7.Nabídnout možnosti kontaktu školního metodika prevence formou – „schránky důvěry“ /vhození lístku od žáka – možnost i anonymity/, přímou konzultací se školním metodikem prevence v daných konzultačních hodinách či po domluvě v jiném termínu.

 

8.Obnovovat a aktualizovat nástěnku školního metodika prevence v přízemí školy – důležité kontakty, informace v oblasti prevence zaměřené hlavně na pomoc a informovanost žáků i učitelů.

 

9.Spolupracovat s odborníky, orgány státní správy a místní samosprávy, Domem dětí v MK, regionálním koordinátorem prevence se sídlem na Městském úřadě v MK a ostatními organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami v rámci prevence.

 

10.Zajistit zorganizování vybraných preventivních programů na škole v daném školním roce na základě nabídky programů v rámci KPPP od  regionálního koordinátora prevence a zkontaktovat realizátory vybraných preventivních programů pro smluvení určitého termínu konání vybraného programu.

 

11.Kontrolovat aktivitu Školního parlamentu na škole pro zlepšení informovanosti žáků a podílení se žáků na zlepšení interního prostředí školy a vztahů mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem.

 

Přehled   preventivních  programů  plánovaných  na  školní  rok   2013/2014:

1.Problematika drog – K-centrum NOE

– pro 8. ročník

– duben 2014

 

2.Preventivní program Městské policie – Městská policie Mor. Krumlov

-pro 3. a  4 . ročníky

– duben 2014

 

3.Právní vědomí I – MěÚ Mor. Krumlov – OSPOD – Mgr. Emil Bajgl

-pro 6.ročník

– březen 2014

 

4.Právní vědomí II – MěÚ Mor. Krumlov –OSPOD – Bc. Marie Bartošková

-pro 8.ročník

– duben 2014

 

5.Stop domácímu násilí  – Oblastní charita Znojmo,projekt Magdala

– pro 9.ročník

– duben 2014

 

6.Obchodování s lidmi – Oblastní charita Znojmo,projekt Magdala

– pro 9.ročník

– květen 2014

 

7.Pohlavně přenosné nemoci – Oblastní charita Znojmo,projekt Magdala

– pro 9.ročník

– květen 2014

8.Prevence užívání alkoholu – Sdružení Podané ruce, Brno

– pro 5.ročník

– listopad 2013

 

9.Kdo jsem, jak mě vidí ostatní x kým chci být – Sdružení Podané ruce, Brno

– pro 6.ročník

– listopad 2013

 

10.Netolismus –Sdružení Podané ruce, Brno

– pro 7. – 9.ročníky

– listopad 2013

 

Přesné termíny se budou domlouvat s organizátorem daného programu během školního roku 2013/2014.

 

Zpracovala: Mgr. Kohoutková Ivana ,školní metodik prevence

Vémyslice, 16.9.2013.

 

 

Objednávky z nabídky programů KPPP pro správní obvod M. Krumlov pro šk.rok 2013/2014
Škola: ZŠ Vémyslice
Kontaktní osoba: Mgr.Kohoutková Ivana
E-mailové spojení: KohoutkovaIvana@seznam.cz
Telefon:732 532724 / i sms/

Program                                                              číslo/název

Počet tříd/ počet dětí, žáků

Předběžný vyhovující termín konání programu (uveďte měsíc)

Poznámka

 Prevence užívání alkoholu – 5.r. – Sdružení Podané ruce, Brno  1/12  Listopad 2013
 Kdo jsem, jak mě vidí ostatní – 6.r. – Sdružení Podané ruce, Brno  1/15  Listopad 2013
 Netolismus – 7. – 9. r. – Sdružení Podané ruce, Brno  3/23  Listopad 2013
 Právní vědomí I – 6.r. – OSPOD MK, Mgr. Emil Bajgl  1/15  Březen 2014
 Právní vědomí II – 8.r. – OSPOD MK, Bc. Bartošková  1/13  Duben 2014
 Stop domácímu násilí – 9.r. – projekt Magdala  1/4  Duben 2014
 Městská policie MK  – 3.,4.r. – dopravní výchova, bezpečné chování  2/26  Duben 2014
 Problematika drog – 8.r. – K-centrum Noe, Třebíč  1/13  Duben 2014
 Obchodování s lidmi – 9.r. – projekt Magdala  1/4  Květen 2014
 Pohlavně přenosné nemoci – 9.r. – projekt Magdala  1/4  Květen 2014
Zpracoval: Mgr. Kohoutková Ivana
Dne: 16.9.2013

 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu na ZŠ Vémyslice – 2013/2014

Minimální preventivní program / MPP / pro primární prevenci zneužívání návykových látek a jiných sociálně –patologických jevů na ZŠ Vémyslice nese název „ Naše škola bez drog a bez násilí „. Přílohou k MPP je „ Pokyn MŠMT ČR k postupu škol v případě výskytu zneužívání návykových látek ve školách“ – jak postupovat v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky., dále „Program proti šikanování“, Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování , Trestné činy, jejichž skutkovou podstatu může naplnit šikana.

 

MPP je řízen KPPP / Komplexním programem primární prevence / – preventivní programy by měly žáky  zážitkovou pedagogikou seznámit s riziky šikany, závislosti, AIDS, vandalismu, záškoláctví, kriminalitou,ale hlavně je naučit tyto jevy odmítat a zaujmout k nim zdravé postoje.

 

Na realizaci jednotlivých programů v regionu Moravskokrumlovska se podílí tyto instituce:

 

•        Městský úřad Mor. Krumlov – OSPOD / právní ochrana dětí – pan Mgr. Bc.  Emil Bajgl,  Bc. Marie Bartošková – kurátorka pro mládež,  Jana Franková –    protidrogová koordinátorka  /

•        Oblastní charita Znojmo -Tereza, Magdala

•        Národní park Podyjí

•        Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov

•        Městská policie  Mor. Krumlov / preventivní skupina – Rudolf Fráňa /

•        K-centrum NOE, Oblastní charita Třebíč

•        Sdružení Podané ruce, Brno

V rámci MPP proběhly na ZŠ Vémyslice ve šk.roce  2013/2014  tyto programy:

 

Prevence uživání alkoholu -Sdružení Podané ruce – pro 5.ročník – 21.11.2013

Kdo jsem, jak mě vidí ostatní -Sdružení Podané ruce – pro 6.ročník – 21.11. 2013

Netolismus – Sdružení Podané ruce – pro 8.,9.ročník – 21.11. 2013

Právní vědomí I – pro 6.ročník – 24.1. 2014

Právní vědomí II – pro 8.ročník – 20.5. 2014

 

-z důvodu nízkého počtu žáků /4/ v 9.ročníku, neproběhly objednané programy – Stop domácímu násilí, Obchodování s lidmi, Pohlavně přenosné nemoc

 

Zpracovala:

Kohoutková Ivana, ŠMP ZŠ Vémyslice                                                              Vémyslice, 26.6.2014.

 

 

PŘÍLOHA č.1  –  Minimální preventivní program   ZŠ Vémyslice

Pokyn MŠMT ČR k postupu škol v případě výskytu zneužívání návykových látek ve školách:

 

V případě, že selhala preventivní opatření školy a v případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, škola ( výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel, ředitel školy) dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností:

 

1.Provede diskrétní řešení, pohovor s dítětem. Doporučí  mu rozhovor s odborníkem, zpočátku třeba přes linku důvěry, dále doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry v pracovníky školy doporučujeme ( již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků z pedagogicko-psychologické poradny nebo střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, kontaktního centra.

 

2.Při potvrzeném důvodném podezření kontaktuje škola rodiče, zákonné zástupce. V případě negativní reakce rodičů na sdělení a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí škola ( s vědomím rodičů ) sociální odbor / OSPOD / v Mor.Krumlově.

 

3.V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou ( i alkoholem ) v době vyučování, ředitel školy nebo pracovník školy pověřený dle pokynu ministra:

a)uvědomí rodiče, popř. zákonného zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení

b)uvědomí PPP /Pedagogicko –psychologickou poradnu /

c)uvědomí oddělení Péče o dítě, odd. sociální prevence sociálního odboru /OSPOD/

 

4.V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona ( ohrožení mravní výchovy dítěte ) nebo zanedbání povinné péče oznámí věc Policii ČR ( v případě dobré spolupráce možno i přes odd. Péče o dítě).

 

Další výchovná opatření školy ( viz Kázeňský řád v rámci Školního řádu školy):

 

Žákům je přísně zakázáno držení, distribuce a užívání návykových látek v areálu školy a na školních akcích. Porušení tohoto nařízení je klasifikováno jako hrubý přestupek v rámci Školního řádu, který musí být sdělen zákonným zástupcům daného žáka a podle závažnosti i PPP / OSPODu/ a Policii ČR ( se souhlasem zákonných zástupců či rodičů žáka ). Škola tento přestupek hodnotí v rámci Školního řádu /Kázeňského řádu/, podle druhu závažnosti druhým či třetím stupněm z chování s patřičnými následky pro daného žáka.

 

Zpracovala:

Mgr.Kohoutková Ivana, školní metodik prevence                                     Vémyslice, září 2011.

 

 

PŘÍLOHA č.2 – PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Minimální preventivní program ZŠ Vémyslice

 

Zpracováno podle metodického pokynu ministra školství (č.j.24 246/2008-6)

 

ÚVOD:

 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy a může u obětí šikany způsobovat závažná psychická traumata a vést k postupné deformaci vztahů v třídním kolektivu.

Vzhledem k tomu, že v současné době jde o závažný společenský fenomén a že prakticky v různých stupních vývoje se vyskytuje ve všech školách a třídních kolektivech, je zapotřebí hledat a volit takové metody a formy činnosti, aby k její eliminaci docházelo již v počátečním stádiu, dříve než dojde k nenávratným deformacím sociálního klimatu třídy, či celé školy.

Projevy šikanování a její charakteristika:

Šikanování má velice různou podobu. K nejčastějším formám šikany patří:

-verbální šikana ( nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování) – její součástí je i kyberšikana realizovaná pomocí ICT technologií ( útočné e-maily, sms zprávy, vyvěšování uřážlivých materiálů na internetových stránkách apod.)

-fyzická šikana (fyzické napadání, vydírání, loupeže, sexuální obtěžování ) – její součástí jsou i krádeže a ničení majetku

-smíšená šikana  – kombinace verbální a fyzické šikany

Za určitých okolností, jsou-li uvedené projevy dlouhodobě přehlíženy a neřešeny, může šikana přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a nabýt rysy organizovaného zločinu.

 

ODPOVĚDNOST ŠKOLY:

 

Škola má jednoznačnou odpovědnost za své žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je povinností školy zajišťovat jejich bezpečnost a ochranu zdraví v průběhu všech vzdělávacích aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé oběti poskytnou okamžitou pomoc.

Pedagogický pracovník, který bude o šikanování vědět a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu (§ 167 a 168 trestního zákona ).

Z tohoto  důvodu je zapotřebí věnovat této problematice soustavnou pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se vztahy v třídních kolektivech. Vzniklé problémy řešit v zárodku v těsné součinnosti vyučujícího, třídního učitele a třídního kolektivu a to podle předem stanoveného postupu.

 

Postupy řešení šikanování:

Odhalení šikany způsobuje i zkušeným pedagogickým pracovníkům obtíže. Svou roli při jejím objasňování hraje strach oběti samé, ale i vlastních pachatelů a přihlížejících, který vytváří jakési prostředí „solidarity“ mezi obětí a  pachatelem.

Primární problém spočívá podle našeho soudu v odhalení nejranějšího stádia šikany, kdy ještě nedošlo k vytvoření skupiny agresorů, tudíž nakažení tímto „virem“ většiny kolektivu třídy.

 

Prevence šikanování:

Základem prevence šikanování a násilí na školách je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli. V souladu s tímto cílem musí vedení školy a pedagogové školy usilovat o vytváření bezpečného prostředí. Dosáhnout toho lze:

–          Podporou solidarity a tolerance mezi žáky

–          Zapojováním všech žáků do aktivit třídy a školy

–          Rozvojem spolupráce mezi dětmi

–          Vytvářením právního vědomí a právní odpovědnosti žáků za svoje chování

–          Besedou diskusí nad Chartou proti šikanování v době zahájení školního roku a během školního roku při zajištění každého jejího porušení

–          Besedy s pracovníky OSPODu a příslušníky Městské či státní Policie ČR o právním vědomí a odpovědnosti v rámci MPP

 

Povinnosti vedení školy:

–          Zajistit vzdělávání pracovníků v akreditovaných kursech k problematice šikanování

–          Zajistit v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami

–          Zajistit seznámení všech žáků a pedagogických pracovníků s negativními důsledky šikanování

–          Zajistit dostatek vhodné literatury k této problematice

 

Povinnosti pedagogických pracovníků:

–          důsledně a systematicky vést žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka

 

Metody zjišťování šikanování:

–     monitoring chování žáků během pobytu ve škole

–     sledování způsobů komunikace mezi žáky

–     využití „Schránky důvěry“ umístěné v přízemí školy naproti ředitelně

–     rozhovory a besedy se žáky v hodinách občanské a rodinné výchovy či v jiných předmětech zaměřené na toto téma

–    seznamovat žáky s formami šikanování

–    shromažďování podkladů prvních příznaků šikanování třídními učiteli s následnou konzultací se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy

–    sdělování důležitých informací o aktuálních problémech mezi žáky na pravidelných pedagogických radách

–     zjišťování vztahů mezi žáky pomocí dotazníků pro žáky a jejich rodiče

–     zjišťování možnosti šikanování na  jednáních Školního parlamentu, kde pokud se zjistí výskyt daného jevu mezi žáky, ihned dojde k jeho předání řediteli školy, školnímu metodiku prevence, výchovnému poradci a třídnímu učiteli

 

Metody vyšetřování a řešení šikanování:

 

a)      ranné stádium:

–          rozhovor s účastníky šikanování a její obětí v podobě individuálního pohovoru / nesmí se konfrontovat oběť s agresorem /, zpracování protokolu o svém chování, seznámení s ním obou rodičů /zákonných zástupců/

–          vyhledání vhodných a důvěryhodných svědků

–          individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky / bez konfrontace mezi obětí a agresorem/

–          zajištění ochrany účastníkům vyšetřování  (svědkům, obětem )

–          rozhovor s agresory, popřípadě konfrontace mezi nimi

 

b)      pokročilá šikana, výbuch skupinového násilí, třídní lynčování:

–          bezprostřední záchrana oběti

–          stanovení společného postupu pedagogů na řešení vzniklého problému

–          znemožnění domluvy agresorů na křivé výpovědi

–          zajištění pomoci a ochrany oběti před agresory

–          konzultace, popřípadě nahlášení případu Policii ČR

–          zajištění dalšího průběžného vyšetřování

–          v případě pokročilých forem, brutálních a kriminálních šikan vyvolat společné řešení s dalšími institucemi:

–          1. Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě, Rudoleckého 23

–          2.Střediskem výchovné péče

–          3.Orgánem sociálně-právní ochrany dětí /OSPOD/ v Mor. Krumlově, nám.Klášterní 125 / pí.Bartošková, p.Bajgl –kurátor pro mládež/

–          4.S pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology a psychiatry / MUDr. Jenkovská, Poliklinika Mor.Krumlov, Znojemská 235 /

–          5.Oddělením péče o rodinu a děti

 

V případě, že ze strany žáka došlo k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, je povinností ředitele školy ohlásit tuto skutečnost  Policii ČR v Mor.Krumlově, Školní 163.

 

Spolupráce s rodiči:

Nezastupitelnou roli při objasňování a řešení případů šikanování mají rodiče.Ti mohou ze změněného chování svých dětí zjistit případy případné šikany na škole a upozornit na pachatele této nežádoucí činnosti.

V případě, že rodiče zjistí případ šikanování svého dítěte, je zapotřebí aby neprodleně informovali vedení školy. Na základě této informace musí ředitel školy vyvolat a koordinovat postup v prošetření nastalé situace s dalšími zainteresovanými institucemi.

 

Zpracovala:

Mgr.Kohoutková Ivana, školní metodik prevence,                                     Vémyslice, září 2011

 

 

PŘÍLOHA č.3 – PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

 

            Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování

 

NEPŘÍMÉ  znaky šikanování:

–          Žák je  o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády

–          Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními

–          O přestávkách vyhledává blízkost učitelů

–          Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený

–          Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči

–          Stává se uzavřeným

–          Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje

–          Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené

–          Má zašpiněný nebo poškozený oděv

–          Stále postrádá svoje věci

–          Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy

–          Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy

–          Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole

–          Nedovede uspokojivě vysvětlit různé odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány na svém těle

 

PŘÍMÉ znaky šikanování:

–          Časté posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívky, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet ( je nutno posoudit zranitelnost a reakce žáka na tato jednání spolužáků  )

–          Častá kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským a nenávistným či pohrdavým tónem

–          Je vyvíjen nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil

–          Vyžadování plnění různých příkazů pronášené panovačným tónem, a ten se jim podřizuje

–          Vyvíjení nátlaku na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich

–          Honění, strkání, šťouchání, kopání, na nichž je nápadné, že je oběť neoplácí

–          Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřejmě slabší a snaží se uniknout

 

Upozornění pro rodiče /zákonné zástupce/:

 

Rodiče  /zákonné zástupce/ upozorňuje zvláště na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:

–          Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi

–          §dítě nemá žádného kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nimž by si telefonovalo apod.

–          Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem

–          Dítě projevuje ráno nechť jít do školy, odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat strach

–          Ztráta chuti k jídlu

–          Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá cesty, žádá o dovoz či odvoz autem

–          Dítě chodí ze školy hladové ( agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu )

–          Dítě usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ve snu

–          Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně

–          Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se u něj objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě, odmítá svěřit se s tím, co jej trápí

–          Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody, případně doma krade peníze

–          Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

–          Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, zlobu projevuje i vůči rodičům

–          Dítě si ztěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, ráno zvrací, snaží se zůstat doma, své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat ( manipulace s teploměrem )

–          Dítě se vyhýbá docházce do školy, zdržuje se doma více než mělo dříve ve zvyku

 

 

Zpracovala:

Mgr.Kohoutková Ivana, školní metodik prevence,                                     Vémyslice, září 201

 

            

PŘÍLOHA č.4 –PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ   

                                       TRESTNÉ ČINY,

                 jejichž skutkovou podstatu může naplnit šikana

 

Šikana  jako taková trestním činem není. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu některých trestných činů ( zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

–          Trestný čin ublížení na zdraví dle § 221 tr.zákona

–          Trestní čin vydírání dle § 235 tr.zákona

–          Trestní čin omezování osobní svobody dle § 231 tr.zákona

–          Trestní čin poškozování cizí věci dle § 257 tr.zákona

–          Trestní čin násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci dle § 197a tr.zákona

–          Trestní čin pohlavního zneužívání dle § 242 tr.zákona

 

                                          Ublížení na zdraví

                                                    § 221

(1)   Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2)   Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán:

a)      Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi pro výkon jejich povinností

b)      Spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo

c)      Způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3)   Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

 

Vydírání

                                                § 235

(1)Kdo jinému násilím,pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

c) spáchá-li takový čin se zbraní,

d)způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu,

e)spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi s výkonem jejich povinností nebo

f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu.

 

Omezování osobní svobody

                                                 § 231

(1)   Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2)   Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.

(3)   Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.

(4)   Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví , smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.

Poškození cizí věci

                                                    § 257

(1)   Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věcí.

(2)   Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán:

a)      Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,

b)      Spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho rasu, národnost, poltické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání,

c)      Způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

d)     Spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.

(3)   Odnětím svobody na dvě až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

 

Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci

                                                    § 197a

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

Učitel nebo vychovatel, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení trestního činu § 168 případně nepřekažení trestního činu § 167 ( kdy je trestní ten, kdo spáchání nebo dokončení trestních činů nepřekazí nebo jejich spáchání neoznámí). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování trestného činu § 166, schvalování trestného činu § 165, v krajním případě i podněcování trestného činu § 164. Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu podle § 10 trestního zákona může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod.

V předpisech resortu školství se na takové případy pamatuje v čl.13 Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení tímto ustanovením:

Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli školy své poznatky, které svědčí tomu, že žák užívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen jinými sociálně patologickými jevy, dále je-li vystaven šikaně či týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo školu.Tím není dotčena povinnost zaměstnanců vyplývající ze zvláštních předpisů.

 

Zpracovala:

Kohoutková Ivana, školní metodik prevence                                         Vémyslice, září 2011

 

 

Plán školního metodika prevence – školní rok 2014/2015 – ZŠ Vémyslice

Hlavní úkoly metodika prevence:

1.Spolupracovat se všemi pedagogickými a nepedagogickými spolupracovníky v rámci prevence sociálně-patologických jevů ve škole a minimalizovat výskyt těchto jevů mezi žáky naší školy.

2.Kunzultovat tvorbu Minimálního preventivního programu školy s výchovným poradcem školy a ředitelkou školy, obnovovat a sestavovat Minimální preventivní program školy,Program proti šikanování ,  podporovat volnočasové aktivity ve škole pro žáky.

3.Doplňovat a obnovovat informační materiál týkající se problematiky prevence – videokazety, DVD, odbornou literaturu, časopisy, letáky, propagační materiály a s těmito podklady seznamovat ostatní pedagogické pracovníky.

4.Shromáždit všechny informace o institucích, organizacích a odbornících působících na okrese a v daném regionu školy v oblasti prevence.

5.Informovat žáky o spolupráci se školním metodikem prevence v případě výskytu problému u žáků v rámci prevence /šikanování, užívání návykových látek, zneužívání dítěte, problémy s učením, mezi spolužáky apod./, poskytovat a vyvěsit na patřičném místě konzultační hodiny školního metodika prevence.

6.Poskytnout veškeré možné způsoby řešení s daným problémem u žáka v rámci prevence sociálně-patologických jevů, informovat zákonné zástupce o tomto problému a navrhnou co možná nejlepší způsob vyřešení dané situace.

7.Nabídnout možnosti kontaktu školního metodika prevence formou – „schránky důvěry“ /vhození lístku od žáka – možnost i anonymity/, přímou konzultací se školním metodikem prevence v daných konzultačních hodinách či po domluvě v jiném termínu, nebo s jiným vyučujícím, ke kterému má žák důvěru.

8.Obnovovat a aktualizovat nástěnku školního metodika prevence v přízemí školy – důležité kontakty, informace v oblasti prevence zaměřené hlavně na pomoc a informovanost žáků i učitelů.

9.Spolupracovat s odborníky, orgány státní správy a místní samosprávy, Domem dětí v MK, regionálním koordinátorem prevence se sídlem na Městském úřadě v MK a ostatními organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami v rámci prevence.

10.Zajistit zorganizování vybraných preventivních programů na škole v daném školním roce na základě nabídky programů v rámci KPPP od  regionálního koordinátora prevence a zkontaktovat realizátory vybraných preventivních programů pro smluvení určitého termínu konání vybraného programu.

11.Kontrolovat aktivitu Školního parlamentu na škole pro zlepšení informovanosti žáků a podílení se žáků na zlepšení interního prostředí školy a vztahů mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem.

 

Přehled   preventivních  programů  plánovaných  na  školní  rok   2014/2015:

1.Právní vědomí I – MěÚ Mor. Krumlov – OSPOD – Mgr. Emil Bajgl

-pro 6.ročník

– březen 2015

 

2.Právní vědomí II – MěÚ Mor. Krumlov –OSPOD – Bc. Marie Bartošková

-pro 8.ročník

– duben 2015

 

3.Stop domácímu násilí  – Oblastní charita Znojmo,projekt Magdala

– pro 9.ročník

– duben 2015

 

4.Preventivní program Městské policie – Městská policie Mor.Krumlov -R.Fráňa

– pro 4.,5.ročník

– duben 2015

 

5.Obchodování s lidmi – Oblastní charita Znojmo,projekt Magdala

– pro 8.,9.ročník

– květen 2015

 

6.Pohlavně přenosné nemoci – Oblastní charita Znojmo,projekt Magdala

– pro 8., 9.ročník

– květen 2015

 

 

7.“Jak se aktivně bránit při napadení“ -Městská policie Mor. Krumlov -R.Fráňa

– pro 8.,9.ročník / + 6.,7.ročník – v TV/

– červen 2015

 

8.Národní park Podyjí přichází do škol -Národní park Podyjí -Znojmo

– pro 1. – 3.ročník

-červen 2015

 

Přesné termíny se budou domlouvat s organizátorem daného programu během školního roku 2014/2015.

 

Zpracovala:  Mgr. Kohoutková Ivana /školní metodik prevence ZŠ Vémyslice/

Vémyslice, 3.9.2014.

Objednávky z nabídky programů KPPP pro správní obvod M. Krumlov   pro šk.rok 2014/2015
Škola: ZŠ Vémyslice
Kontaktní osoba (ŠMP): Mgr.Kohoutková Ivana
E-mailové spojení: KohoutkovaIvana@seznam.cz
 Telefon:  732 532724  / i sms/

Číslo programu/                                                            název programu

Počet tříd/ počet dětí, žáků

Předběžný vyhovující termín konání programu (uveďte měsíc)

Poznámka

5. Právní vědomí I – 6.r.

1/ 12

   Březen  2015
 6. Právní vědomí  II – 8.r.       1/ 6    Duben 2015
4.Preventivní program Městské policie  – 4., 5.r.      2/ 26   Duben  2015
 10.Stop domácímu násilí -9.r.     1/14     Duben 2015
 12. Pohlavně přenosné choroby – 8. , 9.r.       2/ 20     Květen 2015
 11.Obchodování s lidmi – 8.,9.r.      2/ 20     Květen  2015
 3.“Jak se aktivně bránit při napadení „- 8.,9.r.       2/20     Červen 2015  Z důvodu, že na naší škole máme hodiny TV spojeny od 6.do 9.r., zvlášť chlapci a dívky, zúčastní se tohoto programu asi 30  chlapců a asi 18 dívek, před 2 lety pan R.Fráňa to tak u nás také absolovoval.
 8.Národní park Podyjí přichází do škol – 1. – 3.r.  2/ 23   Červen 2015
Zpracoval:  Mgr.Kohoutková Ivana
Dne:  3.9.2014

 

NEPŘEHLÉDNI, TRÁPÍŠ-LI SE KVŮLI ŠIKANĚ! POMOHU  TI!!!!!!

 

Jmenuji se: Ivana KOHOUTKOVÁ  /Školní metodik prevence /

Najdeš mě: ve sborovně naší školy nebo v učebně Př-Z / 1.patro /

Konzultační hodiny mám: Čtvrtek 13:00 – 14:00 hodin nebo po domluvě                                                  kdykoliv

Lze kontaktovat i výchovnou poradkyni: Olga DOLEŽALOVÁ

Najdeš ji: ve sborovně naší školy nebo v učebně Vv  / 1.patro /

Konzultační hodiny má: Úterý 13:00 – 14:00 hodin nebo po domluvě                                                    kdykoliv

 

Vím, že je to moc těžké! Cítíš se sám, máš strach a nevíš co dělat? Přečti si proto následující řádky:

 

Co je šikanování?

Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližují druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá něco, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje nebo prostě bolí –  strká do tebe, nadává ti, schovává věci, bije tě,či tě pomlouvá, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě………………

Proč jsi šikanován?

Není to proto, že jsi špatný, nebo proto, že si to nějak zasloužíš. CHYBA NENÍ V TOBĚ, ale ve ŠPATNÝCH VZTAZÍCH mezi některými žáky vaší třídy nebo školy. Převládá v nich bezohlednost a násilí.

PAMATUJ SI, ŽE TI NIKDO NEMÁ PRÁVO UBLIŽOVAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl:

Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet, a doufám vždy,   že to bude lepší.“!!!!

Myslet si, že to bude lepší, je omyl!!!!!! Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku a situace se  jenom zhoršuje.    

  Nevzdávej to a udělej následující:

•         Obrať se na mě jako ŠMP nebo na výchovnou poradkyni – můžeme ti skutečně pomoci, budeme ti věřit a neprozradíme tě!

•         Svěř se svým rodičům či nejbližším přátelům, kterým důvěřuješ!

•         V případě, že nenajdeš odvahu říci to nám ani svým rodičům či přátelům, je zde možnost kontaktu anonymního telefonátu na LINKU BEZPEČÍ, DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, RŮŽOVOU LINKU PRO DĚTI, SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ – tel. čísla viz  „CHARTA TŘÍDY PROTI ŠIKANOVÁNÍ“!

www.minimalizacesikany.cz