Hodnocení žáků

Obecné zásady hodnocení:

    Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.  Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.

    Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém.

  Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka(nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné).

   Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků se SPU používá hodnocení slovní.

   U průběžného hodnocení používáme různé formy:

l        klasifikaci

l        bodové ohodnocení

l        slovní hodnocením

l        sebehodnocení žáků

   Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále pracuje.

    Obecná pravidla pro hodnocení jsou součástí ŠVP ZV, podrobněji je hodnocení rozpracováno po ročnících na 1. stupni a po předmětech na 2. stupni.

   Je platné po schválení ředitelem školy , každý školní rok může být vydáno v aktualizované podobě.

   S hodnocením jsou žáci seznámeni v úvodních hodinách. Rodiče jsou informováni o možnosti nahlédnutí.

  Kritéria pro hodnocení:

l        zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností dítěte

l         schopnost řešit problémové situace

l         úroveň komunikačních dovedností

l        schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem

l        změny v chování, postojích a dovednostech

l        míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje

   Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků:

l        písemné práce- slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení…

l        ústní zkoušení a mluvený projev

l        zpracování referátů a prací k danému tématu

l        úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly

l        modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy…

l        výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce…

l        projektové a skupinové práce

l        projektové dny celoškolní

l        soustavné diagnostické pozorování žáka

l        vědomostní a dovednostní testy

 

 

  Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací:

   Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni:

                     1 – výborný,

                     2 – chvalitebný,

                     3 – dobrý,

                     4 – dostatečný,

                     5 – nedostatečný

     Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka.

l        do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka.

l        hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů.

l        v případě zhoršení prospěchu je nutno ihned písemně informovat rodič a konzultovat s nimi daný problém.

l        klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.

l        všechny kontrolní písemné práce jsou vždy včas předem oznámeny žákům, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit (kontrolní pís. práce se archivují a v den, kdy se píše KPP, nemůže probíhat další KPP).

l        žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení  opravit (po dohodě s vyučujícím).

 

 Sebehodnocení:

Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku. Probíhá nejčastěji ústně   při komunikativních kruzích.

 

      Na 2. stupni ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích

předmětů průběžně ústně.

 

Ověřování klíčových kompetencí:

   Ověřování probíhá průběžně na základě projektů a dotazníků.

Chování

  Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada. Využívá se tří stupňů hodnocení:

            1 – velmi dobré,

            2 – uspokojivé,

            3 – neuspokojivé.

Hodnocení chování žáka je podrobně zpracováno v Sankčním řádu školy.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

   Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci  s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo s vývojovými poruchami učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě Doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovněPři slovním hodnocení se uvádí:

 1.  a) ovládnutí učiva předepsaného osnovam:

                        – ovládá bezpečně

                        – ovládá

                        – podstatně ovládá

                        – ovládá se značnými mezerami

                        – neovládá

 1.  b) úroveň myšlení:

                         – pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti

                         – uvažuje celkem samostatně

                         – menší samostatnost myšlení

                         – nesamostatné myšlení

                         – odpovídá nesprávně i na návodné otázky

 1. c) úroveň vyjadřování:

                         – výstižné, poměrně přesné

                         – celkem výstižné

                         – nedostatečně přesné

                         – vyjadřuje se s obtížemi

                         – nesprávné i na návodné otázky

 1. d) úroveň aplikace vědomostí:

                              – spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností

                              – dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb

                              – s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští

                              – dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

                              – praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

 1. e) píle a zájem o učení:

                              – je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

                              – učí se svědomitě

                              – k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů

                              – malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

                              – pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

    Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně

do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.

Ověřování klíčových kompetencí

Na I. stupni ověřování probíhá  vždy na konci každého čtvrtletí. Žáci si během celého šk. roku vytváří žákovské portfolio s tématickým zaměřením. Pro žáky jsou připraveny speciální projektové dny, při nichž tř. učitel sleduje naplňování kompetencí u jednotlivých žáků . Výsledky pozorování jsou zpracovány, vyhodnoceny a pomáhají při další práci s kolektivem.

HODNOCENÍ  V  JEDNOTLIVÝCH  ROČNÍCÍCH  NA  I. STUPNI

1. ročník

 1. V 1.ročníku hodnotíme motivačními razítky a zdařilé úspěchy dětí známkou 1.  Postupně zavádíme i ostatní známky (2,3), místo 4 nebo 5 píšeme slovní hodnocení např. úkol vypracuj znovu, více se snaž, nezvládnuto…
 2. Každé písemně vypracované cvičení kontrolujeme.
 3. Pololetní vysvědčení má motivační ráz.
 4. Sebehodnocení provádí žáci ústně po celý školní rok.
 5. U domácích úkolů vyžadujeme podpis zákonných zástupců, písemné úkoly zadáváme většinou od pondělí do čtvrtku.
 6. Na konci každého pololetí při hodnocení naplňování kompetencí vypracuje vyučující závěrečný dotazník a žáci hodnotí své výstupy .
 7. Při průběžném hodnocení výchov (VV, HV, TV, ČP) hodnotíme především zájem o předmět a snahu při práci.
 8. Klasifikujeme:

 ČJ  –    skládání ze skládací abecedy

–         přepis, opis

–         diktát (zpočátku písmena  slabiky , věty )

–         čtení (z Živé abecedy, Slabikáře, z tabule, z čtecích listů)

–         psaní (správnost tvarů, sklon, velikost, úprava)

            M  –     porovnávání číslic

–         psaní číslic (správnost tvarů, velikost, úprava)

–         zápis numerických příkladů (věcná správnost, úprava)

–         sčítání a odčítání do 20 ústně i písemnou formou (do sloupečků)

–         řešení slovních úloh – ústně, písemně jen příklad vedoucí k řešení a odpověď

–         skládání řady čísel, doplnění řady čísel

           PRV  –    ústní znalosti o ročních dobách, průběhu roku, rodině, škole, dopravní  výchově

2. ročník

 1. Během měsíce září hodnotíme většinou známkami 1, 2, 3  a motivačními razítky. Razítka používáme po celý školní rok. Od října pro klasifikaci využíváme celou stupnici, místo nedostatečné využíváme  slovního hodnocení.
 2. Každé písemně vypracované cvičení kontrolujeme.
 3. U domácích úkolů vyžadujeme podpis zákonných zástupců, písemné úkoly zadáváme většinou od pondělí do čtvrtku. Písemný úkol je vždy jen jeden.
 4. O pololetí a na konci školního roku při hodnocení naplňování kompetencí vypracuje vyučující závěrečný dotazník a žáci sebehodnotí svoje úspěchy .
 5. Špatnou známku si může žák opravit, ale sám musí o přezkoušení učitele požádat.
 6. Zákonní zástupci jsou průběžně po celý rok seznamováni s výsledky práce dětí na konzultacích, které se konají čtyřikrát ročně. (rodič-žák-učitel)K nahlédnutí jsou výsledky písemných prací.
 7. Klasifikujeme:

ČJ   –  čtení (po přípravě, bez přípravy, ve 2. pololetí čtení s porozuměním), opis,
přepis,

           diktát ,  psaní    (správnost  tvarů,  sklon,  velikost,
úprava),

                        doplňovací  cvičení,   domácí  úkoly.

             M  –     porovnávání číslic

–    psaní číslic (správnost tvarů, velikost, úprava)

–    zápis numerických příkladů (věcná správnost, úprava)

–     sčítání a odčítání do 100 ústně i písemnou formou (do sloupečků)

– znalost násobilky 1-5

–         řešení slovních úloh – ústně včetně zápisu, písemně jen příklad vedoucí k řešení a odpověď

–         skládání řady čísel, doplnění řady čísel

–         geometrii

           PRV –    ústní znalosti o ročních dobách, průběhu roku, rodině, škole, dopravní výchově,

                  –    písemně cvičení z pracovních listů.

             Hodnocení dle počtu chyb: 0 – 1……1

                             2 – 4……2

                                                         5 – 7  ….3

                             8 – 10….4

                            11 a více…5

3. ročník

 1. Během měsíce září hodnotíme většinou známkami 1, 2, 3  a motivačními razítky. Razítka používáme po celý školní rok. Od října pro klasifikaci využíváme celou stupnici, místo nedostatečné využíváme  slovního hodnocení.
 2. Každé písemně vypracované cvičení kontrolujeme.
 3. U domácích úkolů vyžadujeme podpis zákonných zástupců, písemné úkoly zadáváme většinou od pondělí do čtvrtku. Písemný úkol je vždy jen jeden.
 4. O pololetí a na konci školního roku při hodnocení naplňování kompetencí vypracuje vyučující závěrečný dotazník a žáci sebehodnotí svoje úspěchy .
 5. Špatnou známku si může žák opravit, ale sám musí o přezkoušení učitele požádat.
 6. Zákonní zástupci jsou průběžně po celý rok seznamováni s výsledky práce dětí na konzultacích, které se konají čtyřikrát ročně. (rodič-žák-učitel)K nahlédnutí jsou výsledky písemných prací.
 7. Klasifikujeme:

ČJ  –    čtení (po přípravě,  bez přípravy,  čtení  s  porozuměním),  opis,  přepis,   diktát

            psaní (správnost tvarů,  sklon, velikost, úprava), doplňovací

            cvičení,  domácí  úkoly, práce na PC.

M   –    porovnávání číslic

–         psaní číslic (správnost tvarů, velikost, úprava)

–         zápis numerických příkladů (věcná správnost, úprava)

–         sčítání a odčítání do 1000 ústně i písemnou formou (do sloupečků)

–         řešení slovních úloh – ústně i písemně  včetně zápisu, skládání řady čísel, doplnění

           řady čísel

–         znalost násobilky  1-10

–         geometrii

            PRV-    ústní znalosti o ročních dobách, průběhu roku, rodině, škole, dopravní

                            výchově

–         písemně pracovní listy

            Aj  –      seznámení se s jazykem

–        základní slovní zásoba

–        důraz kladen na ústní projev a komunikaci

             Hodnocení dle počtu chyb: 0 – 1……1

                             2 – 4……2

                                                         5 – 7  ….3

                             8 – 10….4

                             11 a více…5

 4. a 5. ročník

 1. Ke klasifikaci používáme již celou klasifikační stupnici 1 – 5 (po celý rok).
  Veškeré  známky zapsané v žákovské knížce jsou si rovny.
 2. V pracovních sešitech učitel klasifikuje vybraná cvičení,
  některá cvičení opravují žáci sami nebo vzájemně (zaznamenávají počet chyb)
 3. U domácích úkolů již nevyžadujeme podpis zákonných zástupců, zadáváme dle potřeby. Jsou zadávány na  procv. učiva, proto nezapočítáváme známky do klasifikace jednotl. předmětů.
 4. Žáci mají možnost opravit si jakoukoliv známku po dohodě s učitelem, musí o opravu
  sami požádat.
 5. Sebehodnocení probíhá         – ústně po celý školní rok
  – písemně (pololetně)
 6. Hodnocení naplňování klíčových kompetencí probíhá formou projektů.
 7. Klasifikujeme:

                ČJ    – diktáty

                     – hodnocení dle počtu chyb: 0 – 1……1

                                                                   2 – 4……2

                                                                   5 – 7  ….3

                                                                   8 – 10….4

                                                                 11 a více…5

       – hodnocení může být zmírněno u náročnějších diktátů s mnoha pravopisnými

         jevy

       – mluvnická cvičení

                                      –  písemné práce se hodnotí dle bodovací tabulky, se kterou jsou žáci před   prací

                               seznámeni

                             100% –   95%         …………1

                              94% –    75%         …………2

                              74% –     50%        …………3

                              49% –     25%        …………4

                              24% –      0%        ………….5

                         – úroveň čtení (po přípravě, bez přípravy, čtení s porozuměním)

       – recitace básní

       – slohová cvičení (jsou hodnoceny známkou nebo slovně ve třídě)

                 M     – minutovky

                         – slovní úlohy (ústně i písemně včetně zápisu, výpočtu a odpovědi)

       – početní operace +, -, . , : , 4. ročník (do 1 000 000), 5. ročník (do 1 000 000

          i nad 1 000 000)

                         – geometrii

        – hodnotí se dle bodovací tabulky, se kterou jsou žáci před prací

          seznámeni

                PŘ,Vl   – ústní zkoušení

                            – písemné zkoušení

                            – samostatná práce

                             – aktivita

                             – křížovky, rébusy…

                 Aj –  ústní i písemný projev

–         zvládnutí slovní zásoby

–        základní gramatika

–        projekty

                Výchovy – průběžně hodnotíme hlavně zájem o předmět, snahu a naplnění předem

                                  zadaných  kriterií