Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Základní škola , Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Městys Vémyslice, Vémyslice  31, 671 42 Vémyslice

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování základního a zájmového vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy Mgr. Bořivoj Ziegler (v případě nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele školy Mgr. Jana Čeperová )

Složky organizace:

 • základní škola
 • školní družina

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola , Vémyslice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Vémyslice 213
671 42 Vémyslice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

základní škola, školní družina
Vémyslice 213
671 42 Vémyslice

Úřední hodiny

Pracovní dny:  pondělí, středa 10.30 – 12.00

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na elektronické úřední desce.

Telefonní čísla, e-mailové adresy

 • základní škola – ředitelství, školní družina

tel. : 515 323 435 – ředitelna

        tel. : 703 999 368 – družina

e-mail: reditel@zsvemyslice.cz

Adresa internetové stránky

http://www.zsvemyslice.cz

e-mail:reditel@zsvemyslice.cz

ID datové schránky: gmjmt49

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 86-4505280237/0100

Identifikační čísla

IČO: 71011269

DIČ: CZ71011269– nejsme plátci DPH.

Dokumenty

 • Školní vzdělávací program ZŠ Vémyslice „Škola pro každého“
 • Školní řád základní školy
 • Vnitřní řád školní družiny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte řediteli školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.